คณะกรรมการธนาคาร

 • นายปิติ ตัณฑเกษม

  • กรรมการธนาคาร
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการสินเชื่อ
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • นายธีรนันท์ ศรีหงส์

  • กรรมการอิสระ
 • พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์

  • กรรมการธนาคาร
 • นายมิฮาว ยาน ซูเรค

  • กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
 • นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

  • กรรมการธนาคาร
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการสินเชื่อ
 • นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
 • นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส

  • กรรมการธนาคาร
  • ประธานกรรมการบริหาร
  • กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 • นายสิงหะ นิกรพันธุ์

  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • นายปริญญา หอมเอนก

  • กรรมการอิสระ
 • นายจุมพล ริมสาคร

  • กรรมการธนาคาร
  • ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 • นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

  • กรรมการธนาคาร
 • นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

  • กรรมการธนาคาร
 
 

คณะกรรมการธนาคาร

รายนาม ตำแหน่ง
นายจุมพล ริมสาคร รักษาการประธานกรรมการ
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานคณะกรรมการ
นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส กรรมการ
พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ กรรมการ
นายมิฮาว ยาน ซูเรค กรรมการ
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการ
นายสิงหะ นิกรพันธุ์ กรรมการอิสระ
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ กรรมการอิสระ
นายปริญญา หอมเอนก กรรมการอิสระ
นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระ
นายปิติ ตัณฑเกษม กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายนาม ตำแหน่ง
นายสิงหะ นิกรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการ
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ กรรมการ
นายปริญญา หอมเอนก กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

รายนาม ตำแหน่ง
นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส ประธานคณะกรรมการ
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานคณะกรรมการ
นายมิฮาว ยาน ซูเรค กรรมการ
นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ
นายปิติ ตัณฑเกษม กรรมการ

คณะกรรมการสินเชื่อ

รายนาม ตำแหน่ง
นายจุมพล ริมสาคร ประธานกรรมการ
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการ
นายปิติ ตัณฑเกษม กรรมการ
นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล กรรมการ (ผู้บริหารธนาคาร -ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง)

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

รายนาม ตำแหน่ง
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ประธานกรรมการ
นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส กรรมการ
นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง กรรมการ

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

รายนาม ตำแหน่ง
นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานคณะกรรมการ
นายปริญญา หอมเอนก กรรมการ
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการ
นายปิติ ตัณฑเกษม กรรมการ
นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล กรรมการ / CRO