คณะกรรมการธนาคาร

 • นายปิติ ตัณฑเกษม

  • กรรมการธนาคาร
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการสินเชื่อ
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง

  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 • พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์

  • กรรมการธนาคาร
 • นายประสงค์ พูนธเนศ

  • ประธานกรรมการ
 • นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

  • กรรมการธนาคาร
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการสินเชื่อ
 • นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
 • นายวอน นิเจล ริกเตอร์

  • กรรมการธนาคาร
  • กรรมการบริหาร
 • นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส

  • กรรมการธนาคาร
  • ประธานกรรมการบริหาร
  • กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 • นายสิงหะ นิกรพันธุ์

  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • นางแคทเธอรีน โล เป็ก เช็ง

  • กรรมการธนาคาร
  • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายจุมพล ริมสาคร

  • กรรมการธนาคาร
  • ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 

คณะกรรมการธนาคาร

รายนาม ตำแหน่ง
นายประสงค์ พูนธเนศ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ประธานกรรมการ
พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายสิงหะ นิกรพันธุ์ กรรมการอิสระ
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระ
นางแคทเธอรีน โล เป็ก เช็ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายจุมพล ริมสาคร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายวอน นิเจล ริกเตอร์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง กรรมการอิสระ
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ กรรมการอิสระ
นายปิติ ตัณฑเกษม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายนาม ตำแหน่ง
นายสิงหะ นิกรพันธุ์ ประธานกรรมการ
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง กรรมการ
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

รายนาม ตำแหน่ง
นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส ประธานกรรมการ
นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ
นายวอน นิเจล ริกเตอร์ กรรมการ
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการ
นายปิติ ตัณฑเกษม กรรมการ

คณะกรรมการสินเชื่อ

รายนาม ตำแหน่ง
นายจุมพล ริมสาคร ประธานกรรมการ
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการ
นายปิติ ตัณฑเกษม กรรมการ
นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล กรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

รายนาม ตำแหน่ง
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ประธานกรรมการ
นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส กรรมการ
นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง กรรมการ

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

รายนาม ตำแหน่ง
นางแคทเธอรีน โล เป็ก เช็ง ประธานกรรมการ
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการ
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการ
นายปิติ ตัณฑเกษม กรรมการ
นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล กรรมการ