คณะกรรมการธนาคาร

 • นายปิติ ตัณฑเกษม

  • กรรมการธนาคาร
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการสินเชื่อ
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง

  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 • นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

  • กรรมการธนาคาร
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการสินเชื่อ
 • นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
 • นายวอน นิเจล ริกเตอร์

  • กรรมการธนาคาร
  • กรรมการบริหาร
 • พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท

  • กรรมการธนาคาร
 • นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส

  • กรรมการธนาคาร
  • ประธานกรรมการบริหาร
  • กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 • นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

  • ประธานกรรมการ
 • นายสิงหะ นิกรพันธุ์

  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล

  • กรรมการธนาคาร
  • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการสินเชื่อ
 • นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายจุมพล ริมสาคร

  • กรรมการธนาคาร
  • ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 

คณะกรรมการธนาคาร

รายนาม ตำแหน่ง
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการ
พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท กรรมการ
นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส กรรมการ
นายสิงหะ นิกรพันธุ์ กรรมการอิสระ
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระ
นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล กรรมการ
นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ
นายวอน นิเจล ริกเตอร์ กรรมการ
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการ
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง กรรมการอิสระ
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ กรรมการอิสระ
นายปิติ ตัณฑเกษม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายนาม ตำแหน่ง
นายสิงหะ นิกรพันธุ์ ประธานกรรมการ
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง กรรมการ
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

รายนาม ตำแหน่ง
นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส ประธานกรรมการ
นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ
นายวอน นิเจล ริกเตอร์ กรรมการ
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการ
นายปิติ ตัณฑเกษม กรรมการ

คณะกรรมการสินเชื่อ

รายนาม ตำแหน่ง
นายจุมพล ริมสาคร ประธานกรรมการ
นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล กรรมการ
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการ
นายปิติ ตัณฑเกษม กรรมการ
นายฟรานซิสคัช เจอราดัซ โรเคิช กรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

รายนาม ตำแหน่ง
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ประธานกรรมการ
นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส กรรมการ
นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ
นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายนาม ตำแหน่ง
นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล ประธานกรรมการ
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการ
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการ
นายปิติ ตัณฑเกษม กรรมการ
นายฟรานซิสคัช เจอราดัซ โรเคิช กรรมการ