คณะกรรมการธนาคาร

 • นายปิติ ตัณฑเกษม

  • กรรมการธนาคาร
  • กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
  • กรรมการในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
  • กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ
  • กรรมการในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

  • ประธานกรรมการ
 • นายธีรนันท์ ศรีหงส์

  • กรรมการอิสระ
  • ประธานคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กรรมการในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
  • กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
 • พลเอก อภินันท์ คำเพราะ

  • กรรมการธนาคาร
 • นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล

  • กรรมการอิสระ
  • ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
  • กรรมการในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
 • นายมิฮาว ยาน ซูเรค

  • กรรมการธนาคาร
  • กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
  • กรรมการในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

  • กรรมการธนาคาร
  • กรรมการในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
  • กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ
 • นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

  • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการอิสระ
 • นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส

  • กรรมการธนาคาร
  • ประธานคณะกรรมการบริหาร
  • ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
 • นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์

  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นายปริญญา หอมเอนก

  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
  • กรรมการในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นายจุมพล ริมสาคร

  • กรรมการธนาคาร
  • ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
  • กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
  • กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
 • นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

  • รองประธานกรรมการ
  • รองประธานคณะกรรมการบริหาร
 • นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

  • กรรมการธนาคาร
  • กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
  • กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
 
 

คณะกรรมการธนาคาร

รายนาม ตำแหน่ง
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ
พลเอก อภินันท์ คำเพราะ กรรมการธนาคาร
นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส กรรมการธนาคาร
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ
นายจุมพล ริมสาคร กรรมการธนาคาร
นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระ
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ กรรมการอิสระ
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการธนาคาร
นายปริญญา หอมเอนก กรรมการอิสระ
นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล กรรมการอิสระ
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการธนาคาร
นายมิฮาว ยาน ซูเรค กรรมการธนาคาร
นายปิติ ตัณฑเกษม กรรมการธนาคารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายนาม ตำแหน่ง
นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์ ประธานในคณะกรรมการตรวจสอบ
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการ
นายปริญญา หอมเอนก กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

รายนาม ตำแหน่ง
นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส ประธานในคณะกรรมการบริหาร
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานในคณะกรรมการบริหาร
นายมิฮาว ยาน ซูเรค กรรมการ
นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ
นายปิติ ตัณฑเกษม กรรมการ

คณะกรรมการสินเชื่อ

รายนาม ตำแหน่ง
นายจุมพล ริมสาคร ประธานในคณะกรรมการสินเชื่อ
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการ
นายปิติ ตัณฑเกษม กรรมการ
นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล กรรมการ (ผู้บริหารธนาคาร -ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง)

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

รายนาม ตำแหน่ง
นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส ประธานในคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล กรรมการ
นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการ
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ
นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

รายนาม ตำแหน่ง
นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล ประธานในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการ
นายปริญญา หอมเอนก กรรมการ
นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ กรรมการ
นายปิติ ตัณฑเกษม กรรมการ
นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล กรรมการ / CRO

คณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายนาม ตำแหน่ง
นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานในคณะกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวิลเล็ม เฟรดเดอริค นาเจล กรรมการ
นายปริญญา หอมเอนก กรรมการ
นายมิฮาว ยาน ซูเรค กรรมการ
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการ
นายปิติ ตัณฑเกษม กรรมการ