จรรยาบรรณพนักงาน

code of conduct

วัฒนธรรมองค์กร TMB WAY

ธนาคารมีวัฒนธรรมองค์กร TMB WAY ซึ่งประกอบด้วยค่านิยม 5 ประการที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางและมีการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ธนาคารสามารถ Make THE Difference ให้กับลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และสังคม

วัฒนธรรมองค์กรทั้ง 5 ประการ ประกอบด้วย

 1. ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity)
 2. สื่อสารอย่างเปิดกว้าง (Open Communications)
 3. มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จ (High Performance)
 1. รู้จักบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 2. ยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity)
 

จรรยาบรรณพนักงาน

บุคคลที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานฉบับนี้

พนักงานที่ธนาคารได้รับเข้าทำงานเป็นพนักงานและได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนจากธนาคาร

ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร

หมายถึง ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมโดยรวม

การปฏิบัติตนในหน้าที่และความรับผิดชอบ

จรรยาบรรณพนักงานฉบับนี้ได้รวบรวมประเด็นสำคัญต่างๆ ที่พนักงานทุกคนต้องรับรู้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติที่ดีโดยเคร่งครัด จรรยาบรรณพนักงานเป็นกรอบปฏิบัติที่จะทำให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีบรรยากาศของการทำงานที่ดี เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของการเป็นองค์กรที่ดี และเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ดังนั้น พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

 1. ทำความเข้าใจเนื้อหาจรรยาบรรณพนักงาน
 2. ทบทวนความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณพนักงานสม่ำเสมอ
 3. เมื่อมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา
 1. แจ้งผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือขัดต่อจรรยาบรรณพนักงาน
 2. ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆกับบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากธนาคาร
 

การรายงานกรณีที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือขัดต่อจรรยาบรรณพนักงาน

ผู้พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือขัดต่อจรรยาบรรณพนักงาน สามารถให้ข้อมูล หรือร้องเรียนไปยังทุกช่องทางของทางธนาคาร เช่น รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของพนักงานผู้พบเห็น หรือแจ้งทรัพยากรบุคคล หรือ ส่งข้อมูลผ่านทางWhistle Blowing หรือ Incident Report ฯลฯ

1. ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์เป็นจรรยาบรรณพื้นฐานที่ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ความซื่อสัตย์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานทุกคนต้องมีและต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกตามวัฒนธรรม TMB WAY ของธนาคาร เรื่อง การยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity)

สิ่งที่พนักงานปฏิบัติ (DOs)
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส
 • ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริการที่เป็นเลิศ ได้มาตรฐานสูงสุด และมีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน
 • ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงต่อลูกค้า รวมถึงให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินได้อย่างมืออาชีพ
สิ่งที่พนักงานไม่ปฏิบัติ (DON’Ts)
 • ทุจริต คอร์รัปชั่น แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือเอาความดีความชอบเข้าตนเองโดยไม่คำนึงถึงผู้อื่น หรือไม่ยอมรับผิดในสิ่งที่ตนเองกระทำ
 • ใส่ร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่งธนาคาร
 

นอกจากแนวทางการปฏิบัติข้างต้น พนักงานต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 • TMB Compliance Policy
 • Anti-Fraud Policy
 • นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti Corruption Policy)
 • Anti Phishing Guideline
 • การรู้จักลูกค้า และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า(Know Your Customer/Customer Due Diligence: KYC/CDD Guideline)

2. การรักษาความลับ

พนักงานต้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับมิให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อธนาคาร หรือผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร

สิ่งที่พนักงานปฏิบัติ (DOs)
 • รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า รายการทางบัญชีของลูกค้า โดยไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งโดยเจตนา และไม่เจตนา
 • รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของธนาคาร ไม่นำข้อมูลไปใช้หรือทำสำเนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ทั้งในขณะที่ตนเองเป็นพนักงาน และพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
 • ระมัดระวังการส่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอก เช่น ส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล์ถึงผู้รับจำนวนมากในคราวเดียว เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงในการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและธนาคาร
สิ่งที่พนักงานไม่ปฏิบัติ (DON’Ts)
 • ทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการนำข้อมูลธุรกิจของลูกค้า ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงรายการทางบัญชีของลูกค้า ไปแสวงหาผลประโยชน์ทั้งของส่วนตนและของผู้อื่น
 • เปิดเผยข้อมูลสำคัญของธนาคารโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าบุคคลที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีสิทธิได้รับข้อมูลหรือไม่ อันรวมถึงส่งต่อข้อมูลผ่านทางอีเมล์ไปยังบุคคลทั้งภายในและภายนอก ธนาคารที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ
 • สนทนา หรือพูดคุยกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือพนักงานสถาบันการเงินอื่นๆ เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับของธนาคารที่อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งอาจจะส่งผลเสียหายต่อธนาคาร
 

นอกจากแนวทางการปฏิบัติข้างต้น พนักงานยังต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 • Information Risk Management Policy
 • นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti Corruption Policy)
 • Anti Phishing Guideline
 • Foundation Control Guideline

3. การใช้ข้อมูลภายใน

พนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของธนาคารเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร โดยเฉพาะเรื่อง Insider Trading

สิ่งที่พนักงานปฏิบัติ (DOs)
 • ไม่นำข้อมูลภายในที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ไปซื้อ ขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย หลักทรัพย์ของธนาคาร หรือบริษัทที่เป็นลูกค้าของธนาคาร เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
 • ปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อ/ขายและลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคารสำหรับพนักงานธนาคาร และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
สิ่งที่พนักงานไม่ปฏิบัติ (DON’Ts)
 • นำข้อมูลภายในของธนาคาร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปหาประโยชน์เพื่อตนเอง หรือบุคคลอื่น
 • ซื้อ ขาย รวมทั้งชักชวนบุคคลอื่นซื้อ ขายหลักทรัพย์ของธนาคารในขณะที่ข้อมูลภายในของธนาคารยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการไปสู่สาธารณชน (Unpublished Price Sensitive Information)
 

นอกจากแนวทางการปฏิบัติข้างต้น พนักงานยังต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 • TMB Policy on Confidential & Inside Information and Conflict of Interests
 • ระเบียบเกี่ยวกับ การซื้อ/ขายหลักทรัพย์ในบัญชี Watch List/Restricted List สำหรับพนักงานธนาคาร
 • ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อ/ขายและลงทุนในหลักทรัพย์ธนาคารสำหรับพนักงานธนาคาร
 • Policy of Limited Brokerage, Dealing and Underwriting Mutual Funds(LBDU)
 • TMB Anti-Money Laundering / Combating of Financing Terrorism (AML/CFT) Policy

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ตำแหน่งในทางมิชอบ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ การดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางสายเลือด หรือทางอื่นใด ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สูงสุดของธนาคาร

สิ่งที่พนักงานปฏิบัติ (DOs)
 • แจ้งให้ลูกค้าทราบหากมีกรณีที่จะเกิดการขัดต่อผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
 • แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบทันทีหากตำแหน่งความรับผิดชอบมีผลอันจะเอื้อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือคนที่รู้จัก หรือหากตำแหน่งความรับผิดชอบอาจขัดต่อผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือคนที่รู้จัก ก็แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีเช่นกัน เพื่อความโปร่งใส และไม่เกิดกรณีขัดแย้งในภายหลัง
 • ในกรณีที่ธนาคารจะมีการทำรายการกับธุรกิจหรือกิจการที่พนักงานหรือสมาชิกในครอบครัวมีความเกี่ยวข้อง หากพนักงานอยู่ในสถานะที่รับทราบและเกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว พนักงานพึงเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวให้ธนาคารทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารอย่างเคร่งครัด
สิ่งที่พนักงานไม่ปฏิบัติ (DON’Ts)
 • กระทำการที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์อันเกิดจากความเกี่ยวข้องกันทางธุรกิจระหว่างธนาคารกับพนักงาน ธนาคารกับลูกค้าหรือพนักงานกับลูกค้าธนาคาร
 • ผู้บังคับบัญชามอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับพนักงานในกรณีที่อาจนำไปสู่การขัดผลประโยชน์ของธนาคาร
 • ใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งความรับผิดชอบ ดำเนินการใดๆ ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง ครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือคนที่รู้จัก เช่น เรียกร้องผลประโยชน์หรือตำแหน่งใดๆ ในบริษัทของลูกค้า กู้ยืมเงินจากลูกค้า ให้ความสะดวกทางธุรกิจแก่ลูกค้าโดยขัดต่อระเบียบของธนาคาร หรือละเลยไม่ติดตามลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร ฯลฯ
 

นอกจากแนวทางการปฏิบัติข้างต้น พนักงานยังต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 • TMB Policy on Confidential & Inside Information and Conflict of Interests
 • นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti Corruption Policy)

5. การให้ หรือการรับของขวัญ หรือของกำนัล การเลี้ยง หรือการรับเลี้ยงจากบุคคลอื่น

ธนาคารกำหนดให้การให้ หรือการรับของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยง หรือการรับเลี้ยง กระทำได้ในวิสัยที่สมควร และต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของธนาคารไม่ว่ารูปแบบใดๆ รวมทั้งการไม่ให้ หรือการรับสินบน

สิ่งที่พนักงานปฏิบัติ (DOs)
 • การให้ หรือรับของขวัญ หรือของกำนัล การเลี้ยง หรือการรับเลี้ยงจากบุคคลอื่นๆ ในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือมอบให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม พนักงานสามารถกระทำได้ด้วยความระมัดระวัง โดยต้องถือปฏิบัติตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด
สิ่งที่พนักงานไม่ปฏิบัติ (DON’Ts)
 • รับเงินสด หรือของขวัญที่ใกล้เคียงเงินสด เช่น เช็คของขวัญ เช็คเงินสด หรือสิ่งมีค่าใดๆ จากบุคคลอื่น
 • รับของขวัญ หรือของกำนัล หรือรับเลี้ยงจากบุคคลอื่น หรือรับข้อเสนอพิเศษอื่นใดโดยมิชอบ เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจทำให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ผิดไปจากเงื่อนไขของธนาคาร
 

นอกจากแนวทางการปฏิบัติข้างต้น พนักงานยังต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 • Gift, Entertainment & Anti Bribery Policy
 • นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti Corruption Policy)

6. การทำงานภายนอกธนาคาร

การทำงานนอกเวลางาน พนักงานสามารถกระทำได้โดยลักษณะของงานนั้นๆ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์หรือชื่อเสียงของธนาคาร รวมทั้งต้องไม่หาประโยชน์จากการใช้ชื่อ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ข้อมูล หรือทรัพย์สินของธนาคาร

สิ่งที่พนักงานปฏิบัติ (DOs)
 • พนักงานที่มีกิจการของตนเอง หรือมีส่วนร่วมในกิจการที่ได้รับผลประโยชน์ หรือประสงค์ที่จะประกอบอาชีพเสริม พนักงานสามารถกระทำได้หากกิจการนั้นไม่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของธนาคาร
 • พนักงานที่เป็นผู้บริหารระดับสูง (ตามที่ธนาคารกำหนด) ต้องรายงานการถือหุ้นในกิจการอื่น หรือการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจการที่ได้รับผลประโยชน์ ให้ธนาคารทราบตามระเบียบของธนาคาร
สิ่งที่พนักงานไม่ปฏิบัติ (DON’Ts)
 • เป็นพนักงานประจำ หรือเป็นพนักงานชั่วคราวในองค์กรหรือบริษัทอื่น หรือทำงานส่วนตัวที่มีผลกระทบต่อการทำงานในธนาคาร
 

นอกจากแนวทางการปฏิบัติข้างต้น พนักงานยังต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 • TMB Policy on Confidential & Inside Information and Conflict of Interests

7. การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร และการทำกิจกรรม

TMB สนับสนุนให้มีการทำกิจกรรมและสื่อสารอย่างเปิดกว้าง (Open Communications) พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตามพนักงานต้องมีความระมัดระวังในการสื่อสารและการร่วมกิจกรรมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์และชื่อเสียงของธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่องทางที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึง อีเมล์ แชท บล็อก หรือ การโพสต์ข้อความบนสังคมออนไลน์ทั้งหมด เนื่องจากพนักงานทุกคนเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของธนาคาร

สิ่งที่พนักงานปฏิบัติ (DOs)
 • พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมในองค์กรท้องถิ่น หรือมีบทบาทโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมทางการเมือง พนักงานต้องแจ้งให้องค์กรนั้นๆ ทราบว่าเป็นการเข้าร่วมส่วนตัว มิใช่ในฐานะตัวแทนของธนาคาร และต้องรายงานให้ธนาคารทราบก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ
 • ใช้การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ ทั้งการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งการพูด การเขียนและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
 • ระมัดระวังการใช้ข้อความ หรือ วาจา ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ อาทิ การกระจายข่าวลือที่ไม่เป็นจริง ข้อความยั่วยุ ให้ร้าย ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของตนเอง องค์กร หรือก่อให้เกิดความแตกแยก เสียหายและละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ตระหนักอยู่เสมอว่าการสื่อสารผ่านช่องทางอีเมล์และสังคมออนไลน์ เช่น Facebook หรือ Twitter สามารถกระจายไปในสังคมวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ยากต่อการควบคุม ดังนั้นการโพสต์ข้อความ หรือความคิดเห็นใดๆโดยไม่ระมัดระวัง อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อพนักงาน ธนาคาร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สิ่งที่พนักงานไม่ปฏิบัติ (DON’Ts)
 • เป็นวิทยากร เป็นอาจารย์ หรือเขียนบทความเผยแพร่สู่สาธารณชนทั่วไปผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ข้อมูลภายในที่เป็นความลับของธนาคาร ยกเว้น ได้รับอนุญาตจากธนาคารแล้วเท่านั้น และในการให้ความเห็นใดๆ ในบทความเผยแพร่ดังกล่าว จะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นความเห็นส่วนตัวมิใช่ความเห็นของธนาคาร
 • ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม หรือรุนแรง ในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านสื่อต่างๆ ในคำพูด การเขียนและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 

นอกจากแนวทางการปฏิบัติข้างต้น พนักงานยังต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 • นโยบายด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน นักลงทุน บุคคลภายนอกของธนาคารทหารไทย
 • นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti Corruption Policy)
 • Anti Phishing Guideline
 • การเผยแพร่ข้อมูล ณ ที่ทำการสาขา และบนเว็บไซต์ธนาคาร
 • การส่ง E-mail ถึงผู้ใช้งานทุกคน ในระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (All Users)
 • E-mail guideline

8. การดูแลแบรนด์

Make THE Difference มีความสำคัญมากกว่าเป็นแค่ สัญลักษณ์ หรือสโลแกน แต่เป็นความรู้สึก หรือประสบการณ์ที่ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปจะมีต่อ TMB ไม่ว่าจะเป็น จากพนักงาน สินค้า บริการ หรือชื่อเสียงขององค์กร Make THE Difference เป็นคำมั่นสัญญาที่องค์กรของเรามีให้กับลูกค้า ดังนั้นในฐานะของพนักงานทุกคน เราจึงมีหน้าที่ ที่จะร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ แนวทางของ TMB

สิ่งที่พนักงานปฏิบัติ (DOs)
 • สื่อสารความเป็น TMB ในทุกกระบวนการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับลูกค้า ผ่านตัวเอง ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
 • ปฏิบัติตามคู่มือการใช้สัญลักษณ์ของแบรนด์ในการสื่อสาร (โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการนำสัญลักษณ์โลโก้ สโสแกน หรือสีของธนาคารไปใช้)
 • รายงานเมื่อพบการใช้แบรนด์ที่ไม่เหมาะสม
สิ่งที่พนักงานไม่ปฏิบัติ (DON’Ts)
 • นำสัญลักษณ์โลโก้ สโลแกน หรือ อัตลักษณ์ของแบรนด์ไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
 • อ้างอิงถึงแบรนด์ในทางที่ผิด หรือนำแบรนด์ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
 

นอกจากแนวทางการปฏิบัติข้างต้น พนักงานยังต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 • TMB Corporate Identity Guideline
 • กรอบงานการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Management Framework)
 • Business Principles: TMB Way, Make THE Difference

9. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของธนาคาร

ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานทางการต่างๆ ซึ่งมีกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่ธนาคารต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน พนักงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานของธนาคาร จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่ธนาคารกำหนด

สิ่งที่พนักงานปฏิบัติ (DOs)
 • หมั่นหาความรู้ในเรื่องกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ นโยบายและระเบียบต่างๆ ของธนาคาร ที่เกี่ยวข้องกับตัวพนักงาน และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
 • รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง โดยไม่มีข้ออ้างว่าไม่รู้กฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ นโยบายและระเบียบต่างๆ
สิ่งที่พนักงานไม่ปฏิบัติ (DON’Ts)
 • ละเลย ไม่ใส่ใจ หรือไม่ปฏิบัติตาม รวมทั้งฝ่าฝืนกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ นโยบายและระเบียบต่างๆ ของธนาคาร
 

นอกจากแนวทางการปฏิบัติข้างต้น พนักงานยังต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 • เอกสารการปฏิบัติงาน ใน In Fah Net
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น พรบ.คุ้มครองแรงงาน , ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ระเบียบเกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยวินัย โทษทางวินัย และการพิจารณาโทษ
 • TMB Compliance Policy & Minimum Standard

10. การดูแลรักษาทรัพย์สินของธนาคาร

ทรัพย์สินของธนาคาร ประกอบด้วย สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ค่าความนิยม ข้อมูลลูกค้า สัญญา แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

สิ่งที่พนักงานปฏิบัติ (DOs)
 • ช่วยกันดูแล รักษา ในการใช้ทรัพย์สินของธนาคารอย่างระมัดระวังและให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของธนาคารมีไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ พนักงานต้องใช้อย่างถูกต้องตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร รวมถึงมีหน้าที่ปกป้อง ดูแลรักษาให้พ้นจากการถูกลักข้อมูลหรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ของทางธนาคารเท่านั้น
 • เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆของธนาคาร
สิ่งที่พนักงานไม่ปฏิบัติ (DON’Ts)
 • ใช้ทรัพย์สินธนาคารอย่างสิ้นเปลืองสูญเปล่า ทำให้เสื่อมเสียเร็วกว่าที่กำหนด หรือสูญหาย รวมทั้งนำทรัพย์สินของธนาคารไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
 • ใช้เครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของธนาคารเพื่อทำธุรกิจส่วนตัวที่ไม่ใช่ธุรกิจของธนาคาร หรือใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรม เช่น การพนัน สื่อลามก หรือเนื้อหาอันน่ารังเกียจ
 • ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่มีความปลอดภัย
 • ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคาร หรือดาวน์โหลด เก็บรักษา หรือส่งต่อข้อความใดที่ไม่เหมาะสมทางระบบคอมพิวเตอร์
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางธนาคารเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงาน หรือกับระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์
 

นอกจากแนวทางการปฏิบัติข้างต้น พนักงานยังต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 • ระเบียบเกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สินของธนาคาร
 • ระเบียบเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูล ณ ที่ทำการสาขา และบนเว็บไซต์ธนาคาร
 • วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม User ID และ Password ในระบบ SD และ WEB 3270
 • พรบ.การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการใช้งานด้านเครือข่ายไร้สาย (Wireless Connection) และพอร์ตUSB
 • วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC, Notebook) และอุปกรณ์ชนิดพกพา

11. การประพฤติตนไม่เหมาะสม และการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

การปฏิบัติที่ดีต่อกันด้วยความสุภาพ เคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน จะเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน พนักงานทุกคนจึงต้องปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน ไม่แสดงพฤติกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นที่ส่อไปในทางเพศในสถานที่ทำงาน

สิ่งที่พนักงานปฏิบัติ (DOs)
 • ให้ความเคารพ ให้เกียรติผู้อื่น และคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น รวมทั้งช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของพนักงาน หากพบว่ามีพนักงานรายใดที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม พึงรายงานให้ธนาคารทราบ
สิ่งที่พนักงานไม่ปฏิบัติ (DON’Ts)
 • นำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาภายในธนาคารเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหัวหน้า หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในเวลาทำงาน ยกเว้น ในกรณีมีงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ ภายในธนาคารที่จำเป็นต้องมีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของงานดังกล่าว
 • เล่นการพนันทุกประเภทภายในธนาคาร ทั้งในและนอกเวลาทำการ
 • ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น เช่น การกระทำด้วยการสัมผัสทางกาย วาจา อากัปกิริยา และพฤติกรรมอื่นใดที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศอันผู้ถูกกระทำไม่พึงประสงค์ หรือเดือดร้อนรำคาญ
 • ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการเลือกปฏิบัติ ทั้งคำพูดและการกระทำเพราะความแตกต่างเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ การศึกษา เพศ ความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
 

นอกจากแนวทางการปฏิบัติข้างต้น พนักงานยังต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 • ระเบียบเรื่องข้อบังคับ วินัย โทษทางวินัย และการพิจารณาโทษ

12. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธนาคารมุ่งเน้นเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน พัฒนาสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มอบประโยชน์ให้กับชุมชน โดยไม่ได้หวังผลตอบแทน พนักงานต้องมีจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งโดยส่วนตัว ตลอดจนมีส่วนร่วมและสนับสนุนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคาร

สิ่งที่พนักงานปฏิบัติ (DOs)
 • สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสา มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนตามความเหมาะสม
 • ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่
 • เป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน
 • สนับสนุนและเปิดโอกาสให้สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เข้าร่วมกิจกรรมของธนาคารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน ลดปริมาณขยะที่เกิดจากการทำงาน
สิ่งที่พนักงานไม่ปฏิบัติ (DON’Ts)
 • ดำเนินการใดๆ ที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อ ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
 

นอกจากแนวทางการปฏิบัติข้างต้น พนักงานยังต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 • Environmental, Social Responsibility Policy