เกี่ยวกับทีเอ็มบี

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ

 1. พิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้ที่เกินจากอำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ 1.1 สินเชื่อ
  1.2 การแก้ไขและปรับปรุงหนี้
  1.3 การตัดจำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี และการจำหน่ายหนี้ NPL
  1.4 การเข้าซื้อทรัพย์สิน / ตีโอนทรัพย์ชำระหนี้, การจำหน่ายทรัพย์สิน และการตัดจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายออกจากบัญชี ซึ่งเกินจากอำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ และไม่ใช่ลูกหนี้ related parties หรือเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่ไม่เกิน SLL
 2. ทบทวนคำขออนุมัติสินเชื่อเฉพาะเรื่องสำหรับลูกหนี้ related parties หรือกลุ่มลูกหนี้ที่เกิน SLL ก่อน นำเสนอเพื่อ ขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
 3. ทบทวนการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อของคณะกรรมการด้านสินเชื่อในระดับบริหาร
 4. พิจารณาอนุมัติความเสี่ยงด้านสินเชื่อและความเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำหรับรายการการลงทุนหรือความผูกพันในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เกินจากอำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมายหรือกฎหมายกำหนด