คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • นายปิติ ตัณฑเกษม

  นายปิติ ตัณฑเกษม

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • นางมารี แรมลี

  นางมารี แรมลี

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลูกค้ารายย่อย

 • นายเสนธิป ศรีไพพรรณ

  นายเสนธิป ศรีไพพรรณ

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ

 • นายแอนดรูว์ เคนท์ แจน

  นางประภาศิริ โฆษิตธนากร

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

 • นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล

  นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง

 • นาย มาร์คัส โดเลงก้า

  นายมาร์คัส โดเลงก้า

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

 

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

รายนาม ตำแหน่ง
นาง จุลลดา สุกิจจวนิช หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
นาย สุทธิชัย ถิรานุชิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ - ลูกค้าธุรกิจ
นาย วรบูรณ์ ชินวัฒนกิจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
นาย สหชัย ลิ้มอำไพ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร โซลูชั่นระบบงานบริการด้าน Digital Experience
นาย สุนทร รักพาณิชย์ หัวหน้าตรวจสอบ
ดร. กฤชวัฒน์ นพสันเทียะ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กและลูกค้ารายย่อย
นาย วิกรานต์ ปวโรจน์กิจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ
นาย นริศ สถาผลเดชา หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ
นาง กาญจนา โรจวทัญญู หัวหน้าสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
นาง พาจนา รุจิเรข หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารเครือข่ายการขายและที่ปรึกษาลูกค้ารายย่อย
นาย เอกณัติ เกียรตินภาสินธุ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ
นางสาว ดวงจันทร์ แซ่นิ้ม หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดร. เบญจรงค์ สุวรรณคีรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร MEbyTMB
นางสาว บุษรัตน์ เบญจรงคกุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร การตลาดธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ
นาย อเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่
นางสาว สมคิด ปรีชาสัมมกุล หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
นาย พร้อมพงษ์ พัฒนธีระเดช หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารผลิตภัณฑ์และ Portfolio ธุรกิจเอสเอ็มอี
นาย วีระชัย อมรรัตน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจทหารและลูกค้าองค์กรรัฐ
นางสาว อาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร หัวหน้าควบคุมทางการเงิน
นาง ฉันทชื่น ขาวมะลิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ - กรุงเทพ
นาง ณัฐวรรณ อภิรัตนพิมลชัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารกลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง
นาย ศรัณย์ ภู่พัฒน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ
นาย โอฬาร ศุกลวณิช หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ
นางสาว สุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก
นาย พีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ
นาย ฐณะวัฒน์ วีระชยาภรณ์กุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ - ลูกค้าธุรกิจ
นาย พีรพัฒน์ เกษบุญชู หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร กลยุทธ์ช่องทางและบริหารการขายลูกค้ารายย่อย
นาง รัตนา อรรคฉายศรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการและบริการ
นาย ชวมนต์ วินิจตรงจิตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคาร
นางสาว นันทวรรณ สุริย์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารจัดการกลยุทธ์และประสบการณ์ลูกค้าช่องทางรวมลูกค้ารายย่อย
นาย ระบิล พรพัฒน์กุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ - ธุรกิจขนาดเล็ก
นาง กิดาการ ชัฏสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
นาง สุวรรณี แคม หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกฎหมาย
นาง เฉิดประภา ฉลาดสุนทรวาที หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาสินเชื่อพิเศษ
นาย จักรพันธ์ จารุธีรศานต์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก
นาย ภัทรวุฒิ ทรัพย์ไสวผล หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารกลุ่มลูกค้าธนบดีและธนบดีธนกิจ
นาย ยืนยง ทรงศิริเดช หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธนบดีธนกิจ
นางสาว วราณี วรรณรัตน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร Integration Workstream
นาย รัชกร ชยาภิรัต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารนวัตกรรมทางดิจิทัล (ลูกค้าธุรกิจ)
นาย จอนท์ เจมส์ แม็คลีรี่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ
นาย ยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารวาณิชธนกิจ
นาย จเร เจียรธนะกานนท์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย
นาย วรุณ กาญจนภู หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกำกับการปฏิบัติงาน
นาย สุทธิกานต์ รุ่งศรีทอง หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย มักซิมิเลียน เฮ็มเพล หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริการลูกค้าสัมพันธ์
นาย แอนดรูว์ เคนท์ แจน หัวหน้าบริหารเงิน
นาย บุญส่ง เตชะกฤดาธิกุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร โซลูชั่นระบบงาน ด้านการบริการ Digital eBanking
นาย ประวินทร์ คุโรวาท หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร
นาย นริศ อารักษ์สกุลวงศ์ หัวหน้ากลยุทธ์องค์กร
นางสาว ลูยส์ซา แครอลินา โรซิลกา หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์
นาง กนกพร จูฑา หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ
นาย โรเบิร์ต มิฮาย อันเกล หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร Digital Channels and User Experience

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562