เกี่ยวกับทีเอ็มบี

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • นายปิติ ตัณฑเกษม

  นายปิติ ตัณฑเกษม

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ

  นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ

  ผู้จัดการใหญ่

 • นางกาญจนา โรจวทัญญู

  นางกาญจนา โรจวทัญญู

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด

 • นายเสนธิป ศรีไพพรรณ

  นายเสนธิป ศรีไพพรรณ

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ

 • นางประภาศิริ โฆษิตธนากร

  นางประภาศิริ โฆษิตธนากร

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

 • นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล

  นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง

 • นายมาร์คัส โดเลงก้า

  นายมาร์คัส โดเลงก้า

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและปฏิบัติการ

 • นายป้อมเพชร รสานนท์

  นายป้อมเพชร รสานนท์

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสินเชื่อรถยนต์

 • นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล

  นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย

 • นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง

  นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

 • นางมารี แรมลี

  นางมารี แรมลี

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนวัตกรรมลูกค้ารายย่อย

 

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

รายนาม ตำแหน่ง
นางจุลลดา สุกิจจวนิช หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
นายสุทธิชัย ถิรานุชิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ - ลูกค้าธุรกิจ
นายวรบูรณ์ ชินวัฒนกิจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
นายสหชัย ลิ้มอำไพ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร โซลูชั่นระบบงานบริการด้าน Digital Experience
นายสุนทร รักพาณิชย์ หัวหน้าตรวจสอบ
ดร. กฤชวัฒน์ นพสันเทียะ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กและลูกค้ารายย่อย
นายวิกรานต์ ปวโรจน์กิจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ
นายนริศ สถาผลเดชา หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ
นางพาจนา รุจิเรข หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารเครือข่ายสาขา
นายเอกณัติ เกียรตินภาสินธุ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ
นางสาว ดวงจันทร์ แซ่นิ้ม หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดร. เบญจรงค์ สุวรรณคีรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร MEbyTMB
นางสาวบุษรัตน์ เบญจรงคกุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร การตลาดธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ
นายอเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ธุรกิจ
นางสาวสมคิด ปรีชาสัมมกุล หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
นายพร้อมพงษ์ พัฒนธีระเดช หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจเอสเอ็มอี
นายวีระชัย อมรรัตน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจทหาร องค์กรรัฐ และ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
นางสาวอาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร หัวหน้าควบคุมทางการเงิน
นางฉันทชื่น ขาวมะลิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
นางณัฐวรรณ อภิรัตนพิมลชัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารกลุ่มลูกค้าบุคคล
นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจตลาดเงินและบริการธุรกรรมทางการเงิน
นายโอฬาร ศุกลวณิช หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ
นางสาวสุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก
นายพีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ
นายฐณะวัฒน์ วีระชยาภรณ์กุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ - ธุรกิจขนาดเล็ก
นายพีรพัฒน์ เกษบุญชู หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร กลยุทธ์ช่องทางและบริหารการขายลูกค้ารายย่อย
นางรัตนา อรรคฉายศรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการและบริการ
นายชวมนต์ วินิจตรงจิตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจประกัน
นางสาวนันทวรรณ สุริย์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารจัดการกลยุทธ์และประสบการณ์ลูกค้าช่องทางรวมลูกค้ารายย่อย
นางกิดาการ ชัฏสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
นางสุวรรณี แคม หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกฎหมาย
นางเฉิดประภา ฉลาดสุนทรวาที หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาสินเชื่อพิเศษ
นายจักรพันธ์ จารุธีรศานต์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ธุรกิจขนาดเล็ก
นายยืนยง ทรงศิริเดช หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธนบดีธนกิจ
นางสาววราณี วรรณรัตน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร Integration Office
นายรัชกร ชยาภิรัต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหา รนวัตกรรมทางดิจิทัล (ลูกค้าธุรกิจ)
นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารวาณิชธนกิจ
นายจเร เจียรธนะกานนท์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย
นายวรุณ กาญจนภู หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกำกับการปฏิบัติงาน
นายสุทธิกานต์ รุ่งศรีทอง หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายมักซิมิเลียน เฮ็มเพล หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริการลูกค้าสัมพันธ์
นายแอนดรูว์ เคนท์ แจน หัวหน้าบริหารเงิน
นายบุญส่ง เตชะกฤดาธิกุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร โซลูชั่นระบบงาน ด้านการบริการ Digital eBanking
นายประวินทร์ คุโรวาท หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร
นายนริศ อารักษ์สกุลวงศ์ หัวหน้ากลยุทธ์องค์กร
นางสาวลูยส์ซา แครอลินา โรซิลกา หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์
นางกนกพร จูฑา หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ
นายโรเบิร์ต มิฮาย อันเกล หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร Digital
นายทรงวุฒิ เชาวลิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารเครือข่ายสาขา
นายวิสูจน์ ตั้งอดุลย์รัตน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ธุรกิจ
นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา หัวหน้าเ ลขานุการและที่ปรึกษาองค์กร
นายแสงสูรย์ แสงประสิทธิ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารโครงการ
นายแซมมวล แอนโทนี โดโทร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สถาปัตยกรรมองค์กรและความปลอดภัยสารสนเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563