เกี่ยวกับทีเอ็มบี

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • นายปิติ ตัณฑเกษม

  นายปิติ ตัณฑเกษม

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ

  นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ

  ผู้จัดการใหญ่

 • นางกาญจนา โรจวทัญญู

  นางกาญจนา โรจวทัญญู

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด

 • นายเสนธิป ศรีไพพรรณ

  นายเสนธิป ศรีไพพรรณ

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ

 • นางประภาศิริ โฆษิตธนากร

  นางประภาศิริ โฆษิตธนากร

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

 • นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล

  นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง

 • นายมาร์คัส โดเลงก้า

  นายมาร์คัส โดเลงก้า

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและปฏิบัติการ

 • นายป้อมเพชร รสานนท์

  นายป้อมเพชร รสานนท์

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสินเชื่อรถยนต์

 • นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล

  นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย

 • นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง

  นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

 • นางภิตติมาศ สงวนสุข

  นางภิตติมาศ สงวนสุข

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตรวจสอบ

 

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

รายนาม ตำแหน่ง
นางแสงโสม ทรงมณี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร การขายสินเชื่อมีหลักประกัน
นางจุลลดา สุกิจจวนิช หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
นายสุทธิชัย ถิรานุชิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ - ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
นายวรบูรณ์ ชินวัฒนกิจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
นายสหชัย ลิ้มอำไพ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร โซลูชั่นระบบงานบริการด้าน Digital Experience
นายสุนทร รักพาณิชย์ หัวหน้า การกำกับดูแลการตรวจสอบและการควบรวม
นายวิกรานต์ ปวโรจน์กิจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ
นายนริศ สถาผลเดชา หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ
นางพาจนา รุจิเรข หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ช่องทางการขายลูกค้าบุคคล
นายเอกณัติ เกียรตินภาสินธุ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความเสียงสินเชื่อธุรกิจ
นางสาว ดวงจันทร์ แซ่นิ้ม หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดร. เบญจรงค์ สุวรรณคีรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร MEbyTMB
นางสาวบุษรัตน์ เบญจรงคกุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร การตลาดธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ
นายอเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ธุรกิจ
นางสาวสมคิด ปรีชาสัมมกุล หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
นายพร้อมพงษ์ พัฒนธีระเดช หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจเอสเอ็มอี
นายวีระชัย อมรรัตน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจทหาร องค์กรรัฐ และ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
นางฉันทชื่น ขาวมะลิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทและพันธมิตรธุรกิจ
นางณัฐวรรณ อภิรัตนพิมลชัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารกลุ่มลูกค้าบุคคล
นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจตลาดเงินและบริการธุรกรรมทางการเงิน
นายเมธ กนกพิบูล หัวหน้าควบคุมทางการเงิน
นายโอฬาร ศุกลวณิช หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ
นางสาวสุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก
นายพีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ
นายฐณะวัฒน์ วีระชยาภรณ์กุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ - ธุรกิจเอสเอ็มอี
นายพีรพัฒน์ เกษบุญชู หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารกลยุทธ์ช่องทางและบริหาร Incentive และแคมเปญการขายลูกค้ารายย่อย
นางรัตนา อรรคฉายศรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการและบริการ
นายชวมนต์ วินิจตรงจิตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจประกัน
นางสาวนันทวรรณ สุริย์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารจัดการกลยุทธ์และประสบการณ์ลูกค้าช่องทางรวมลูกค้ารายย่อย
นางสลิล กฐินสมิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ - ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
นางเอเทลก้า ดาลลอน หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย
นางกิดาการ ชัฏสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
นางสุวรรณี แคม หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกฎหมาย
นางเฉิดประภา ฉลาดสุนทรวาที หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาสินเชื่อพิเศษ
นายจักรพันธ์ จารุธีรศานต์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ธุรกิจขนาดเล็ก
นายยืนยง ทรงศิริเดช หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธนบดีธนกิจ
นางสาววราณี วรรณรัตน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร Integration Office
นายรัชกร ชยาภิรัต หัวหน้า Integration Office
นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารวาณิชธนกิจ
นายจเร เจียรธนะกานนท์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย
นายวรุณ กาญจนภู หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความเสี่ยงด้าน Market Conduct
นายสุทธิกานต์ รุ่งศรีทอง หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายมักซิมิเลียน เฮ็มเพล หัวหน้า Integration Office
นายแอนดรูว์ เคนท์ แจน หัวหน้าบริหารเงิน
นายบุญส่ง เตชะกฤดาธิกุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร โซลูชั่นระบบงาน ด้านการบริการ Digital eBanking
นายโยฮันเนส อันโตเนียล คอร์เนลีส โดเฟนโฟเดน หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร
นายนริศ อารักษ์สกุลวงศ์ หัวหน้ากลยุทธ์องค์กร
นางสาวลูยส์ซา แครอลินา โรซิลกา หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารนโยบายความเสี่ยงและความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์
นางกนกพร จูฑา หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ
นายโรเบิร์ต มิฮาย อันเกล หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร Digital
นายทรงวุฒิ เชาวลิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารเครือข่ายสาขา
นายวิสูจน์ ตั้งอดุลย์รัตน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ธุรกิจ
นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา หัวหน้าเลขานุการและที่ปรึกษาองค์กร
นายนิติ ศิโรเวฐนุกูล หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามและพัฒนาหนี้รายย่อย
นายจรัสชัย บวรธรรมรัตน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร การเงินธุรกิจเชิงกุลยุทธ์
นายแสงสูรย์ แสงประสิทธิ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารโครงการ
นางศิริพรรณ์ ปรุงสิน หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สินเชื่อรถยนต์ธุรกิจขนาดใหญ่
นายสมาร์ท แสนสุข หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจตลาดทุน
นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร การขายสินเชื่อไม่มีหลักประกัน
นายสุนันท์ อัมหิรัญ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร การขายสินเชื่อมีหลักประกัน
นายกิตติชัย สิงหะ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกำกับการปฏิบัติงาน
นายแซมมวล แอนโทนี โดโทร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สถาปัตยกรรมองค์กรและความปลอดภัยสารสนเทศ
นางสสิมา ทวีสกุลชัย ที่ปรึกษา ด้านบริหารความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจ
นายสุรศักย์ อาปตาคม หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร งานขายและเครือข่ายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์
นายชัชฤทธิ์ ตั้งเถกิงเกียรติ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563