สัญญาลักษณ์ธนาคาร
สีแดง หมายถึง การทำงานร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์และมีพลัง ภายใต้เป้าหมาย
เดียวกันในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
อันประกอบไปด้วย ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ พนักงาน และลูกค้า
สีน้ำเงินที่ประกอบด้วยจุดสีน้ำเงิน 2 จุด
หมายถึงการจับมือ ร่วมมืออันแข็งแกร่ง ที่ธนาคารและลูกค้าจะทำให้ธุรกิจเดินก้าว
ไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เคียงบ่าเคียงไหล่
เติบโตสู่ความสำเร็จ
สีแดงหมายถึง ความตั้งใจที่ธนาคารมุ่งมั่นสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกราย
สมัครรับข่าวสารจาก TMB