บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยด่วน

บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยด่วน

รายละเอียดบัญชี

ฝากประจำ ดอกเบี้ยด่วน ประเภท 3 และ 12 เดือน เป็นบัญชีเพื่อออมที่ฉีกกฏฝากประจำแบบเดิมๆ โดยให้ดอกเบี้ยสูง และให้ไปใช้ก่อนได้เลย ไม่ต้องรอจนครบกำหนด

 • Calendar 7 days

  ให้ดอกเบี้ยเร็วสุด

  รับดอกเบี้ยทั้งก่อนไปใช้ก่อน ใน 7 วันนับจากวันที่ฝากเงิน

 • Withdraw

  เลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ

  มีให้เลือกแบบฝากสั้น 3 เดือน และฝากยาว 12 เดือน

รายละเอียดบัญชี 

 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาและสถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
 • เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งต่อไปตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป โดยมียอดเงินฝากทั้งบัญชีเดี่ยว และบัญชีร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า ต่อระยะเวลาฝาก
 • การถอนก่อนครบกำหนด จะต้องถอนทั้งจำนวน (ตามรายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้

การจ่ายดอกเบี้ย 

 • จ่ายดอกเบี้ยใน 7 วัน นับจากวันที่ฝากเงินแต่ละครั้ง โดยนำเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
 • สำหรับทุกประเภทบัญชี กรณีถอนก่อน 3 เดือน นับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย 
 • สำหรับบัญชีประเภท 12 เดือน กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด  โดยฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่เปิดบัญชีหรือวันที่ฝากเพิ่ม โดยหักดอกเบี้ยเงินฝากที่จ่ายให้ไปแล้วพร้อมภาษี ณ ที่จ่าย (หากมี) จากยอดเงินฝากของลูกค้า
 • เมื่อเงินฝากประจำครบกำหนด ธนาคารจะทำการต่ออายุให้โดยอัตโนมัติเป็นบัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยด่วน (ตามระยะเวลาฝากเดิม)

เอกสารการเปิดบัญชี 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน