บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แทนความห่วงใย

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แทนความห่วงใย

รายละเอียดบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์ แทนความห่วงใย เป็นบัญชีเพื่อออม ที่มอบสิทธิพิเศษให้คุณฟรีๆ ด้วยวงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 3 ล้านบาท โดยคุณไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

 • Plus

  ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสูงสุด 3 ล้านบาท

  ฟรีประกันอุบัติเหตุสูงสุด 3 ล้านบาท หรือ 20 เท่าของยอดเงินฝาก ทันทีที่เปิดบัญชี

 • Tax

  ไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกันรายปีตลอดอายุบัญชีเงินฝาก

  ลดภาระ เพราะธนาคารออกค่าเบี้ยประกันให้ตลอดอายุบัญชีเงินฝาก

 • Report

  ไม่ต้องตรวจสุขภาพ หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม

  หมดกังวลเรื่องสุขภาพหรือเรื่องการเตรียมเอกสารเพิ่มเติม รับความคุ้มครองทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบัญชี 

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป และรับความคุ้มครองเมื่อมีเงินคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
 • เป็นบัญชีออมทรัพย์ที่มอบความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้เฉพาะลูกค้าอายุ 15-70ปีบริบูรณ์ที่เปิดบัญชีในนามบุคคลธรรมดา และไม่เป็นบัญชีร่วม
 • ลูกค้าที่เปิดบัญชีสามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ได้สูงสุด 5 คน โดยไม่จำกัดอายุผู้รับผลประโยชน์
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แทนความห่วงใย เป็นบัญชีที่มอบความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแก่เจ้าของบัญชี โดยในกรณีที่เจ้าของบัญชีเสียชีวิต ผลประโยชน์ที่เป็นจำนวนเงิน หรือค่าสินไหมทดแทน จะมอบให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่เจ้าของบัญชีได้แจ้งไว้กับธนาคาร
 • จำนวนเงินหรือค่าสินไหมทดแทนที่ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครอง เท่ากับ 20 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี 1 วัน ณ วันก่อนเกิดอุบัติเหตุซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี
 • ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมงนับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แทนความห่วงใย ซึ่งคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร แตไม่รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และไม่รวมค่ารักษาพยาบาลในทุกกรณี
 • ลูกค้า 1 รายสามารถเปิดบัญชีได้มากกว่า 1 บัญชี โดยจำนวนเงินที่ได้รับ หรือค่าสินไหมทดแทนทุกบัญชีรวมกันสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี และความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงทันที่เมื่อมีการปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าว หรือเมื่อลูกค้ามีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์
 • ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเป็นไปตามบันทึกข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แทนความห่วงใยที่ลูกค้าได้รับไว้เป็นหลักฐาน ณ วันที่เปิดบัญชี
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจ่ายดอกเบี้ย 

 • คำนวณดอกเบี้ยทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม 

เอกสารการเปิดบัญชี 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน