ทีเอ็มบี ฝากประจำทั่วไป

ทีเอ็มบี ฝากประจำทั่วไป

รายละเอียดบัญชี

ทีเอ็มบี ฝากประจำ
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป

เป็นบัญชีเพื่อออม ที่ช่วยสร้างวินัยให้ตนเอง ช่วยเก็บออมให้ได้เงินก้อนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งได้รับอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนและสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์

 

 • Withdraw

  เลือกฝากสั้น ฝากยาวก็ได้

  ฝากได้ทั้งประเภท 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน

 • Money

  ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้

  เพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน

 • Cash

  เริ่มต้นเพียง 1,000 บาท

  ออมเงินได้ง่ายๆ เปิดบัญชีครั้งแรก ขั้นต่ำ 1,000 บาท

รายละเอียดบัญชี 

 • สำหรับลูกค้าทั่วไป (บุคคลธรรมดา) และ บริษัท (นิติบุคคล)
 • เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งถัดไปตั้งแต่ 1,000 บาท
 • บัญชีประเภท 3, 6 และ 12 เดือน การถอนเงินต้น สามารถถอนเงินเพียงบางส่วนได้
 • บัญชีประเภท 24 และ 36 เดือน การถอนเงินต้น ต้องถอนเต็มจำนวนของเงินที่ฝากในแต่ละรายการ

อัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

การจ่ายดอกเบี้ย 

 • บัญชีประเภท 3, 6 และ 12 เดือน จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
 • บัญชีประเภท 24 และ 36 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
 • กรณีถอนก่อน 3 เดือนนับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย กรณีถอนภายหลัง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่เปิดบัญชีหรือวันที่ฝากเพิ่ม พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร

เอกสารการเปิดบัญชี 

ลูกค้าทั่วไป (บุคคลธรรมดา)

 • บัตรประจำตัวประชาชน

บริษัท (นิติบุคคล)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย หนังสือบริคณห์สนธิ
 • หนังสือที่แสดงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท (หนังสือบริคณห์สนธิ)
 • หนังสือที่แสดงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท (หนังสือบริคณห์สนธิ)
 • ใบจดทะเบียนการค้า
 • รายงานการประชุมว่าด้วยเรื่องการเปิดบัญชีสกุลเงินบาท พร้อมเงื่อนไขต่างๆ
 • ตัวอย่างลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง