บัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์

บัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์

รายละเอียดบัญชี

ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์
บัญชีฝากไม่ประจำ ถอนได้ ดอกสูง

ได้อย่าง ไม่ต้องเสียอย่างด้วย ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์

บัญชีเพื่อออมรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์การออมของคุณได้ทุกรูปแบบ
ให้ดอกเบี้ยสูง เหมือนฝากประจำ แต่ยืดหยุ่นและถอนได้ แบบบัญชีออมทรัพย์

 

ให้ดอกสูง 1.3% ตั้งแต่บาทแรก รับดอกเพิ่มเป็น 1.6% ในเดือนถัดไป แค่ใช้ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี 5 ครั้ง/เดือน หรือแค่ออม โน ฟิกซ์ เพิ่มให้มียอดเงินฝากเฉลี่ยคงเหลือตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

 

เปิดเท่าไรก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ

 

ถอนเมื่อไรก็ได้ ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก

 
ให้ดอกสูง 1.3% ตั้งแต่บาทแรก

ให้ดอกสูง 1.3% ตั้งแต่บาทแรก

รับดอกเพิ่มเป็น 1.6% ในเดือนถัดไป แค่ใช้ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี 5 ครั้ง/เดือน หรือแค่ออม โน ฟิกซ์ เพิ่มให้มียอดเงินฝากเฉลี่ยคงเหลือตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

 
เปิดเท่าไรก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ

เปิดเท่าไรก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ

 
ถอนเมื่อไรก็ได้ ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก

ถอนเมื่อไรก็ได้

ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก

ตารางเปรียบเทียบบัญชี

 

อัตราดอกเบี้ยต่อปี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ยอดเงินฝากในบัญชี

ดอกเบี้ยปกติ ดอกเบี้ยเพิ่ม 0.3% เงื่อนไข

1-50,000,000 บาท

1.30% รับดอกเบี้ยเพิ่ม 0.3%
เป็น 1.6% ในเดือนถัดไป
เพียงใช้ ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี 5 ครั้งในเดือนปัจจุบัน หรือมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ เฉลี่ยในเดือนปัจจุบัน 2 ล้านบาทขึ้นไป

ส่วนที่เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป

0.125% รับดอกเบี้ยเพิ่ม 0.3%
เป็น 0.425% ในเดือนถัดไป
  • ลูกค้าสามารถรับดอกเบี้ยเพิ่ม 0.3% ได้ทุกเดือน หากปฏิบัติตามเงื่อนไข
  • ยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยในบัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ของแต่ละเดือน คำนวณจากผลรวมของยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน (บาท) หารด้วยจำนวนวันของเดือนนั้นๆ สำหรับ ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี นับรวมธุรกรรมทุกประเภท ยกเว้น การสอบถามยอด
 

1. ใส่รหัสเพื่อเข้าใช้งาน

3. เลือก "อื่นๆ"

5. เลือกประเภทบัญชี
"ฝากไม่ประจำ"

2. เลือก เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

4. เลือก "เปิดบัญชีใหม่"

6. เลือก "ถัดไป"
เพื่อเริ่มต้นขั้นตอนการเปิดบัญชี

 
 

 

+
เปิดบัญชี

รายละเอียดบัญชี 

  • ลูกค้า 1 ราย เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน) สำหรับลุกค้าทั่วไป (บุคคลธรรมดา) และต้องไม่ใช่บัญชีที่เปิดร่วมกับผู้อื่น
  • ถอนหรือโอนเงินที่สาขา TMB ได้ 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งถัดไปเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
  • โอนเงินระหว่างบัญชีของ TMB ผ่านช่องทาง TMB TOUCH Mobile App และ TMB Internet Banking ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
  • ไม่สามารถทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างธนาคาร การชำระค่าสาธารณูปโภค การชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ผ่านช่องทาง TMB TOUCH Mobile App และ TMB Internet Banking ได้
  • ไม่สามารถเปิดใช้บริการร่วมกับบัตร ATM/Debit ทุกประเภท หรือ สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) หรือ นำไปใช้ผูกเป็นบัญชีเพื่อหักโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากอื่นๆ

อัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

การจ่ายดอกเบี้ย 

  • คำนวณดอกเบี้ยทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

เอกสารการเปิดบัญชี 

  • สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน