บัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์

บัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์

รายละเอียดบัญชี

ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์
บัญชีฝากไม่ประจำ ถอนได้ ดอกสูง

ได้อย่าง ไม่ต้องเสียอย่างด้วย ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์

บัญชีเพื่อออมรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์การออมของคุณได้ทุกรูปแบบ
ให้ดอกเบี้ยสูง เหมือนฝากประจำ แต่ยืดหยุ่นและถอนได้ แบบบัญชีออมทรัพย์

 

ให้ดอกสูง 1.3% ตั้งแต่บาทแรก รับดอกเพิ่มเป็น 1.6% ในเดือนถัดไป แค่ใช้ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี 5 ครั้ง/เดือน หรือแค่ออม โน ฟิกซ์ เพิ่มให้มียอดเงินฝากเฉลี่ยคงเหลือตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

 

เปิดเท่าไรก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ

 

ถอนเมื่อไรก็ได้ ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก

 
ให้ดอกสูง 1.3% ตั้งแต่บาทแรก

ให้ดอกสูง 1.3% ตั้งแต่บาทแรก

รับดอกเพิ่มเป็น 1.6% ในเดือนถัดไป แค่ใช้ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี 5 ครั้ง/เดือน หรือแค่ออม โน ฟิกซ์ เพิ่มให้มียอดเงินฝากเฉลี่ยคงเหลือตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

 
เปิดเท่าไรก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ

เปิดเท่าไรก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ

 
ถอนเมื่อไรก็ได้ ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก

ถอนเมื่อไรก็ได้

ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก

ตารางเปรียบเทียบบัญชี

 

อัตราดอกเบี้ยต่อปี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ยอดเงินฝากในบัญชี

ดอกเบี้ยปกติ ดอกเบี้ยเพิ่ม 0.3% เงื่อนไข

1-50,000,000 บาท

1.30% รับดอกเบี้ยเพิ่ม 0.3%
เป็น 1.6% ในเดือนถัดไป
เพียงใช้ ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี 5 ครั้งในเดือนปัจจุบัน หรือมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ เฉลี่ยในเดือนปัจจุบัน 2 ล้านบาทขึ้นไป

ส่วนที่เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป

0.125% รับดอกเบี้ยเพิ่ม 0.3%
เป็น 0.425% ในเดือนถัดไป
  • ลูกค้าสามารถรับดอกเบี้ยเพิ่ม 0.3% ได้ทุกเดือน หากปฏิบัติตามเงื่อนไข
  • ยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยในบัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ของแต่ละเดือน คำนวณจากผลรวมของยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน (บาท) หารด้วยจำนวนวันของเดือนนั้นๆ สำหรับ ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี นับรวมธุรกรรมทุกประเภท ยกเว้น การสอบถามยอด

TMB NO FIXED ได้อย่างไม่ต้องเสียอย่าง

 

1. ใส่รหัสเพื่อเข้าใช้งาน

3. เลือก "อื่นๆ"

5. เลือกประเภทบัญชี
"ฝากไม่ประจำ"

2. เลือก เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

4. เลือก "เปิดบัญชีใหม่"

6. เลือก "ถัดไป"
เพื่อเริ่มต้นขั้นตอนการเปิดบัญชี

 
 

 

+
เปิดบัญชี

รายละเอียดบัญชี 

  • ลูกค้า 1 ราย เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน) สำหรับลุกค้าทั่วไป (บุคคลธรรมดา) และต้องไม่ใช่บัญชีที่เปิดร่วมกับผู้อื่น
  • ถอนหรือโอนเงินที่สาขา TMB ได้ 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งถัดไปเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
  • โอนเงินระหว่างบัญชีของ TMB ผ่านช่องทาง TMB TOUCH Mobile App และ TMB Internet Banking ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
  • ไม่สามารถทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างธนาคาร การชำระค่าสาธารณูปโภค การชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ผ่านช่องทาง TMB TOUCH Mobile App และ TMB Internet Banking ได้
  • ไม่สามารถเปิดใช้บริการร่วมกับบัตร ATM/Debit ทุกประเภท หรือ สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) หรือ นำไปใช้ผูกเป็นบัญชีเพื่อหักโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากอื่นๆ

อัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

การจ่ายดอกเบี้ย 

  • คำนวณดอกเบี้ยทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

เอกสารการเปิดบัญชี 

  • สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน