บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี อัพ แอนด์ อัพ

บัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี อัพ แอนด์ อัพ

รายละเอียดบัญชี

ฝากประจำ อัพ แอนด์ อัพ ประเภท 24 เดือน เป็นบัญชีเพื่อออมเงินที่มอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และเพิ่มขึ้นทุกๆ 6  เดือน พร้อมข้อเสนอที่แตกต่างจากบัญชีเงินฝากประจำแบบเดิมๆ มอบอิสระทางการเงิน สามารถถอนได้ก่อนกำหนด โดยไม่ถูกลดดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ
(ต่อปี)

บัญชีเงินฝากประจำ TMB Up&Up

บัญชีเงินฝากประจำอื่นๆ
ถอนก่อนครบกำหนด

ถอนเมื่อครบกำหนด ถอนก่อนครบกำหนด
เดือนที่ 1-6 0.30 % 0.30 % อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป
เดือนที่ 7-12 0.80 % 0.80 %
เดือนที่ 13-18 1.20 % 1.20 %
เดือนที่ 19-24 1.70 % 1.70 %

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของบัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี อัพ แอนด์ อัพ คือ 1 % 
*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น

 • Withdraw

  ถอนช่วงไหน ก็ได้ดอกเบี้ยช่วงนั้น

  สามารถถอนก่อนกำหนดได้ โดยยังคงได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝาก

 • Money

  ดอกเบี้ยสูงขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งฝากนาน ดอกยิ่งสูง

  ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกๆ 6 เดือน

 • Calendar

  รับดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

  สะดวกยิ่งขึ้น ทุก 3 เดือนรับดอกเบี้ยไปใช้ได้เลย

รายละเอียดบัญชี 

 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาและสถาบันที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
 • เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 25,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งถัดไปตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป และมียอดเงินฝากรวมสูงสุดไม่เกิน 30 ล้านบาท ต่อรายลูกค้า
 • การถอนเงินต้น ต้องถอนเต็มจำนวนของเงินที่ฝากในแต่ละรายการ

การจ่ายดอกเบี้ย 

 • จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้
 • การถอนก่อนครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาในเดือนที่ถอนตามประกาศอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ฝากเงิน  

เอกสารการเปิดบัญชี 

 • สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน