ทีเอ็มบี อัพ แอนด์ อัพ

ทีเอ็มบี อัพ แอนด์ อัพ

รายละเอียดบัญชี

ทีเอ็มบี อัพ แอนด์ อัพ
บัญชีเงินฝากประจำรูปแบบพิเศษประเภท 24 เดือน

เป็นบัญชีเพื่อออมเงินที่มอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และเพิ่มขึ้นทุกๆ 6  เดือน ด้วยข้อเสนอที่แตกต่างจากบัญชีเงินฝากประจำแบบเดิมๆ ที่มอบอิสระทางการเงิน สามารถถอนได้ก่อนกำหนด โดยไม่ถูกลดดอกเบี้ย

 

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ
(ต่อปี)

บัญชีเงินฝากประจำ TMB Up&Up
ถอนเมื่อครบกำหนด ถอนก่อนครบกำหนด
เดือนที่ 1-6 0.65% อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป
เดือนที่ 7-12 1.35%
เดือนที่ 13-18 1.40%
เดือนที่ 19-24 1.60%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของบัญชีเงินฝากประจำ ทีเอ็มบี อัพ แอนด์ อัพ เฉลี่ย 12 เดือน คือ 1.0% และ เฉลี่ย 24 เดือน คือ 1.25%

 • Withdraw

  ถอนช่วงไหน ก็ได้ดอกเบี้ยช่วงนั้น

  สามารถถอนก่อนกำหนดได้ โดยยังคงได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝาก

 • Money

  ดอกเบี้ยสูงขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งฝากนาน ดอกยิ่งสูง

  ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกๆ 6 เดือน

 • Calendar

  รับดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

  สะดวกยิ่งขึ้น ทุก 3 เดือนรับดอกเบี้ยไปใช้ได้เลย

รายละเอียดบัญชี ใหม่ 

 • สำหรับลูกค้าทั่วไป (บุคคลธรรมดา) และสถาบันสาธารณกุศลที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
 • เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 5 ล้านบาท และฝากเพิ่มครั้งถัดไปตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป และมียอดเงินฝากรวมสูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาท ต่อรายลูกค้า
 • การถอนเงินต้น ต้องถอนเต็มจำนวนของเงินที่ฝากในแต่ละรายการ

อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไข เป็นไปตามประกาศธนาคาร ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านที่ทำการธนาคารและผ่านทางเว็ปไซต์ของธนาคาร

หมายเหตุ :

 • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป การเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งต่อไป ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป  ทั้งการฝากครั้งแรกและครั้งต่อไป ต้องมียอดรวมกัน ไม่เกิน 200 ล้านบาท ต่อราย
 • สำหรับลูกค้าเดิม หรือ ลูกค้าปัจจุบัน ที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2564 สามารถฝากเงินเพิ่มได้ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป โดยยอดเงินฝากรวมกัน ไม่เกิน 30,000,000 บาท ต่อราย จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หากลูกค้าต้องการเปิดบัญชีใหม่ ขั้นต่ำเปลี่ยนเป็น5,000,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งต่อไปตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป โดยยอดเงินฝากรวมกันไม่เกิน 200,000,000 บาท ต่อราย

การจ่ายดอกเบี้ย 

 • จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้
 • การถอนก่อนครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาในเดือนที่ถอนตามประกาศอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ฝากเงิน  

เอกสารการเปิดบัญชี 

 • บัตรประจำตัวบัตรประชาชน