บัญชี ทีเอ็มบี เบสิก

บัญชี ทีเอ็มบี เบสิก

รายละเอียดบัญชี

จะฝาก ถอน โอนเงิน หรือจ่ายบิล ก็หมุนเวียนบัญชีได้อย่างคล่องตัว ด้วยบัญชี ทีเอ็มบี เบสิก ใช้ร่วมกับบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็ม ให้คุณสะดวกและประหยัดมากขึ้น...ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมระหว่างบัญชี TMB ด้วยกัน

ตารางค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมด้วยบัญชี ทีเอ็มบี เบสิก

ประเภทธุรกรรม / ช่องทาง TMB ATM TMB ADM tmbdirect.com TMB Internet Banking TMB TOUCH Mobile App TMB Phone Banking 1558 สาขา TMB
การถอนเงิน
ต่างสาขา/ข้ามจังหวัด
ฟรี++ ฟรี++       ฟรี++
การถามยอดเงิน
ต่างสาขา/ข้ามจังหวัด
ฟรี++
การฝากเงิน
เงินสด ต่างสาขา/ข้ามจังหวัด
  ฟรี++       ฟรี++
การโอนเงินระหว่างบัญชี TMB ฟรี++
การชำระค่าบัตรเครดิตและสินเชื่อ TMB ฟรี++
การเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ฟรี++  

ฟรี++ หมายถึง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่จำกัดจำนวนเงิน

เงื่อนไขการใช้บริการ 

ลูกค้าทั่วไป

 • ไม่กำหนดเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีครั้งแรก
 • ฝากเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 
 • ถอนเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และไม่จำกัดจำนวนเงิน 

ลูกค้านิติบุคคล

 • ไม่กำหนดเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีครั้งแรก
 • ฝากเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 
 • ถอนเงินที่สาขาเจ้าของบัญชี ไม่จำกัดจำนวนเงิน
 • ถอนเงินต่างสาขาได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อวัน

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม 

 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากบัญชี ทีเอ็มบี เบสิก ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร โดยธนาคารคำนวณดอกเบี้ยทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม
 • อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร 

ลูกค้าทั่วไป

 • เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  ติดต่อ TMB ทุกสาขาเพื่อเปิดบัญชี
 • กรณีเป็นข้าราชการทหาร เพียงนำบัตรประจำตัวข้าราชการทหารตัวจริงพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน ติดต่อ TMB ทุกสาขาเพื่อเปิดบัญชี 

ลูกค้านิติบุคคล

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย หนังสือบริคณห์สนธิ
 2. ใบจดทะเบียนการค้า
 3. รายงานการประชุมว่าด้วยเรื่องการเปิดบัญชีสกุลเงินบาทพร้อมเงื่อนไขต่างๆ
 4. ตัวอย่างลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง