เกี่ยวกับ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB (TMB Analytics) ถูกบ่มเพาะจากความตั้งใจของทีมนักวิชาการ TMB เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่บุคคลที่มีความสนใจ TMB Analytics ภูมิใจเสนอบทวิเคราะห์ ครบถ้วน ลึก แต่เรียบง่ายและเข้าถึงได้ ซึ่งเกิดจากการเชื่อมโยงทาง เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรม ตลาดเงิน ตลาดทุน และการบริหารความเสี่ยง

Mission

  • วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ผลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งบทสรุปและข้อชี้แนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อส่วนรวม
  • สร้างผลการคาดคะเนที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ทั้งในระดับภาคอุตสาหกรรมและในระดับเศรษฐศาสตร์มหภาค ด้วยการผสมผสานระหว่างความคิดเห็นจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจาก TMB กับกลวิธีในการ วิเคราะห์ที่แยบยล
  • จัดทำและนำเสนอการวิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรม ที่สะท้อนความเชื่อมโยงทั้งภายในอุตสาหกรรมและระหว่างอุตสาหกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้ที่สนใจนำไปใช้เป็นการตัดสินใจทางธุรกิจ อย่างฉับไว
  • ส่งเสริมให้ประชาชนได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลต่อประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางเว็บไซต์ให้เกิดคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม