กิจกรรมซื้อประกันชีวิตที่ทีเอ็มบี ลุ้นรถ Porsche Cayenne ลุ้นล้าน

รางวัลที่ 1 รถ Porsche Cayenne รุ่น E-Hybrid
มูลค่า 6,300,000 บาท

จำนวน 1 รางวัล

อุปกรณ์ตกแต่งรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกับภาพประกอบ

 

รางวัลที่ 2 คะแนน WOW
มูลค่า 1,000,000 บาท

จำนวน 1 รางวัล


 

ต่อที่ 1 ทุกๆ กรมธรรม์ รับ 1 สิทธิ์

เดือนละ 50 รางวัล รวม 250 รางวัล

 


 

ต่อที่ 2 ชำระค่าเบี้ยประกันรายปี
ทุกๆ 100,000 บาท รับ 1 สิทธิ์
คะแนน WOW มูลค่า 200,000 บาท

เดือนละ 1 รางวัล รวม 5 รางวัล

 

 

 

 

กติกาและเงื่อนไขกิจกรรมซื้อประกันชีวิตที่ทีเอ็มบี ลุ้นรถ ลุ้นล้าน

 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่ธนาคารระบุไว้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติก่อนหรือภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 และมีผลบังคับจนถึงวันที่รับของสมนาคุณ
 2. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ ประกันชีวิต Pay Light High Protect 20/10 (แผน Standard, แผน CI และแผน CI Plus), ประกันชีวิตและสุขภาพ Absolute Care, ประกันบำนาญแบบลดหย่อนได้ 85/60, ประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคชั่น 99/9, ประกันชีวิต คุ้มครองพลัส 99/8, ประกันชีวิต แบบตลอดชีพ มีเงินปันผล 99/5 และประกันชีวิต ไลฟ์ แคร์ 99/5
 3. ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลผ่านทาง www.tmbbank.com และจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อผู้ได้รับรางวัลภายใน 14 วันทำการ นับจากวันประกาศผลรางวัล เพื่อยืนยันและนัดหมายการรับรางวัล หากธนาคารติดต่อผู้มีสิทธิรับรางวัลไม่ได้ ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ และจะติดต่อผู้โชคดีลำดับสำรองต่อไป
 4. การจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล กำหนดการจับรางวัล บริษัทฯ จะทำการดึงข้อมูลลูกค้าที่ทำธุรกรรมตามเงื่อนไขออกจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จัดพิมพ์ชื่อ- นามสกุล ที่ร่วมรายการ ตัดเป็นชิ้นส่วน นำมาจับรางวัลที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 ทั้งหมด 5 ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้

 5. ธนาคารจะจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่มารับรางวัลด้วยตนเองภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากจับรายชื่อผู้โชคดีได้ซ้ำซ้อนกัน ธนาคารจะยกเลิกรายชื่อที่ซ้ำกันนั้นให้เหลือ 1 ชื่อ และทำการจับใหม่
 6. สงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล จำกัดสิทธิ์ 1 คน 1 สิทธิ์เท่านั้น กรณีผู้เข้าร่วมรายการได้รางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล ต่อการจับรางวัล สิทธิ์ที่ได้รับรางวัลประจำเดือนไปแล้ว จะไม่สามารถนำมาจับรางวัลประจำเดือนครั้งต่อไปได้อีก ยกเว้นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการมีหลายสิทธิ์ สิทธิ์ที่เหลืออยู่นั้นจะยังสามารถร่วมลุ้นรางวัลในเดือนถัดไปได้
 7. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัล หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนรางวัลเป็นเงินสดได้หรือสิ่งอื่นได้
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข หรือรางวัลในมูลค่าที่เท่ากันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของธนาคาร ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 9. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญหาย และ/หรือเหตุอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้รางวัล และ/หรือการให้บริการใดๆ ของผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ หรือบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น
 10. ผู้บริหารธนาคารทหารไทย พนักงานธนาคารทหารไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมนี้ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัทที่จัดพิมพ์ชิ้นส่วน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ คณะกรรมการดำเนินรายการและครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมลุ้นรับรางวัลในรายการนี้
 11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ นามสกุล ภาพนิ่งและวีดิโอ และรายละเอียดอื่นใด ของผู้ได้รับรางวัลไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ/หรือใช้ในการอื่น เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจของธนาคารฯ ตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น
 12. รางวัลที่ท่านได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ผู้ได้รับรางวัลต้องนำมูลค่าของรางวัลที่ได้รับไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี เพื่อยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center 1558 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.tmbbank.com
 

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการเข้าร่วมการจับรางวัลแบบค่าเบี้ยเริ่มต้นทุกๆ 100,000 บาท

 1. ผู้เข้าร่วมรายการจะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล ต่อ ค่าเบี้ยประกันภัย ทุก ๆ100,000 บาท โดยต้องชำระเบี้ยประกันแบบรายปี เศษของค่าเบี้ยประกันภัยที่ไม่ถึง 100,000 บาท จะไม่ถูกนำมารวมคำนวณสิทธิ์จับรางวัล และไม่สามารถรวมค่าเบี้ยประกันภัยจากหลายกรมธรรม์ได้
 2. ของรางวัลมีจำนวนทั้งสิ้น 7 รางวัล รวมมูลค่า 8,300,000 บาท ประกอบด้วย
  • คะแนน TMB WOW จำนวน 200,000 คะแนน มูลค่า 200,000 บาท แจกเดือนละ 1 รางวัล รวม 5 รางวัล
  • คะแนน TMB WOW จำนวน 1,000,000 คะแนน มูลค่า 1,000,000 บาท แจกครั้งที่ 5 (25 ม.ค. 64) จำนวน 1 รางวัล
  • รถยนต์ Porsche Cayenne รุ่น E-Hybrid มูลค่า 6,300,000 บาท แจกครั้งที่ 5 (25 ม.ค. 64) จำนวน 1 รางวัล รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องนำส่งหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด ติดต่อขอรับรางวัลที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (สำนักงานใหญ่) ภายในวันและเวลาที่ธนาคารฯ กำหนด หรือภายใน 60 วันนับจากวันที่ประกาศผล
 4. ผู้ที่ได้รางวัลคะแนน TMB WOW จะต้องมีบัญชี TMB All Free เพื่อใช้ในการรับรางวัล
 5. ผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากของรางวัลดังกล่าว ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าภาษีนั้น โดยจะต้องชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค ระบุหน้าแคชเชียร์เช็คในนาม ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ยินยอมชำระภาษี 5% จะถือว่าสละสิทธิ์ในรางวัลนั้น
 6. ใบอนุญาตเลขที่ 494-499/2563 ออกให้โดย ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการเข้าร่วมการจับรางวัลแบบไม่จำกัดค่าเบี้ยเริ่มต้น

 1. ผู้เข้าร่วมรายการจะได้รับ 1 สิทธิ์ ต่อทุกๆ กรมธรรม์ ไม่จำกัดค่าเบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์
 2. ของรางวัลมีจำนวนทั้งสิ้น 250 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท ประกอบด้วย บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่า 2,000 บาท แจกเดือนละ 50 รางวัล รวม 250 รางวัล
 3. เจ้าหน้าที่ธนาคารจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลภายใน 14 วันทำการ นับจากวันประกาศผลรางวัล เพื่อยืนยันและนัดหมายการรับรางวัล หากธนาคารติดต่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัลไม่ได้ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ส่งเอกสารในการรับรางวัลกลับมาภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับการติดต่อ ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ และธนาคารจะติดต่อผู้โชคดีลำดับสำรองต่อไป หลังได้รับเอกสารหลักฐานในการรับรางวัลแล้ว ธนาคารจะทำการจัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดี ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งในกรมธรรม์ ภายใน 60 วันนับจากวันที่ประกาศผล ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถสอบถามสถานะการจัดส่งของรางวัลได้ที่ TMB Contact Center 1558 ภายใน 120 วันหลังจากวันประกาศผล หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล
 4. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องนำส่งสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 5. ผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 ทั้งนี้ ธนาคารจะเป็นผู้ชำระแทนผู้โชคดี
 6. ใบอนุญาตเลขที่ 488-493/2563 ออกให้โดย ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี