ลูกค้าธุรกิจองค์กร
 • CORPORATE ธุรกิจที่มียอดขาย เกิน 500 ล้านบาท ต่อปี

ลูกค้าธุรกิจSME
 • SME ธุรกิจที่มียอดขาย ไม่เกิน 500 ล้านบาท ต่อปี

หนังสือค้ำประกัน
หนังสือค้ำประกัน

หนังสือค้ำประกัน

หนังสือค้ำประกัน เป็นบริการที่ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันให้กับคู่สัญญาของลูกค้า เพื่อเพิ่มความมั่นใจได้ว่า หากลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา ธนาคารจะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแทน โดยประเภทหนังสือค้ำประกันมีหลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการค้ำประกัน และค้ำประกันได้ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลต่างประเทศ

ประโยชน์ของลูกค้า

 • เพิ่มความมั่นใจให้แก่คู่สัญญา ว่าธนาคารจะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หากลูกค้าไม่สามารถ
  ปฎิบัติตามสัญญา
 • สะดวกใช้งาน ทำได้รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก เมื่อเปรียบเทียบกับการค้ำประกันด้วยวิธีอื่น

อัตราค่าธรรมเนียม

 • อัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี
 • คำถามที่อาจจะพบบ่อย (FAQ)

1. สิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับในการออก / ต่ออายุ หนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้ากับ TMB

 • มูลค่าการค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่การไฟฟ้าฯกำหนด
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือ เงินฝากธนาคาร ค้ำประกันวงเงิน*
 • อายุการค้ำประกันยาวนานถึง 3 ปี หรืออายุค้ำประกันแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาค้ำประกัน
 • จัดส่งหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าให้ กฟน หรือ กฟภ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

2. ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์ทุกรายหรือไม่

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจปัจจุบันของธนาคารที่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคารเท่านั้น

 

3. ระยะเวลาในการอนุมัติและจัดส่งหนังสือค้ำประกัน

 • ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวงเงินหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและออกหนังสือค้ำประกัน 3 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ธนาคารจะแจ้งยืนยันการออกหนังสือค้ำประกันให้การไฟฟ้าในวันทำการถัดไป
 • สำหรับการจัดส่งหนังสือค้ำประกันไปยังการไฟฟ้าฯ โดยตรงนั้นจะดำเนินการจัดส่งให้การไฟฟ้าภายใน 5 วันทำการหลังจากแจ้งแจ้งยืนยันการออกหนังสือค้ำประกัน

 

4. หากไม่ต้องการให้ธนาคารจัดส่งหนังสือค้ำประกันสามารถทำได้หรือไม่

 • สามารถทำได้ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกที่จะรับหนังสือค้ำประกันที่สาขาธนาคารตามเดิม หรือ เลือกให้ธนาคารจัดส่งหนังสือค้ำประกันให้การไฟฟ้าก็ได้ โดยระบุในใบคำขอหนังสือค้ำประกันของธนาคาร

 

5. หากต้องการสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์หนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า หรือข้อมูลเพิ่มเติมต้องติดต่อที่ใด

 • ติดต่อผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าของท่าน หรือ 02–828–2828

 

6. เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวงเงินสินเชื่อหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า

 • ใบคำขอหนังสือค้ำประกัน
 • หนังสือแจ้งวางหลักประกันกับการไฟฟ้า (กฟน) หรือ หนังสือแจ้งการต่ออายุหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า (กฟภ)
 • รายงานประชุมการขอวงเงินหนังสือค้ำประกันของบริษัท
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนามลงนามของบริษัท

 

หมายเหตุ:
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ใรการเรียกร้องหลักประกันเพิ่มเติม หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
- ธนาคารฯจะพิจารณาอนุมัติวงเงินหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร
- สิทธิประโยชน์ หรือ เงื่อนไขต่างๆ ข้างต้นอาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เอกสารใบสมัครหนังสือสัญญาค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า

 

 • ที่ตั้งสาขา
 • ติดต่อสอบถาม
สมัครรับข่าวสารจาก TMB