ลูกค้าธุรกิจองค์กร
  • CORPORATE ธุรกิจที่มียอดขาย เกิน 500 ล้านบาท ต่อปี

ลูกค้าธุรกิจSME
  • SME ธุรกิจที่มียอดขาย ไม่เกิน 500 ล้านบาท ต่อปี

บริการกู้ยืมและระดมทุนระยะสั้นตั๋วสัญญาใช้เงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นบริการสินเชื่อระยะสั้นที่มีระยะเวลาชำระคืนภายใน 1 ปี วัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนหรือค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจของลูกค้า โดยลักษณะการให้กู้ยืมจะอยู่ในรูปแบบตั๋วสัญญาเป็นรายฉบับเฉพาะคราว หรือเป็นวงเงินหมุนเวียนก็ได้

ประโยชน์ของลูกค้า

  • เสริมสภาพคล่องด้านการเงินให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  • สามารถกำหนดช่วงเวลาและระยะเวลาการใช้เงินได้ตรงตามความต้องการของธุรกิจ
  • มีตั๋วสัญญาใช้เงินหลากหลายรูปแบบ เช่น รายฉบับเฉพาะคราว หรือ วงเงินหมุนเวียน เลือกใช้ได้ตรงตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ของธุรกิจ

อัตราดอกเบี้ย

  • อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย MLR
ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อระยะสั้น รายการอื่นๆ :
วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี
  • ที่ตั้งสาขา
  • ติดต่อสอบถาม
  • อัตราดอกเบี้ย
  • คำนวณสินเชื่อ
สมัครรับข่าวสารจาก TMB