ลูกค้าธุรกิจSME
  • SME ธุรกิจที่มียอดขาย ไม่เกิน 500 ล้านบาท ต่อปี

ลูกค้าธุรกิจองค์กร
  • CORPORATE ธุรกิจที่มียอดขาย เกิน 500 ล้านบาท ต่อปี

บริการธุรกิจต่างประเทศ แบบฟอร์มการขอใช้บริการ
แบบฟอร์มการขอใช้บริการ

 

ข้อแนะนำ/เงื่อนไข

  • แบบฟอร์มทั้งหมด ใช้เพื่อทำธุรกรรมการค้ากับธนาคารเท่านั้น
  • ท่านสามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • ท่านสามารถกรอกข้อมูลและสั่งพิมพ์รายละเอียดต่างๆ ที่กรอกลงบนฟอร์มได้ และสามารถจัดเก็บ (Save) รายละเอียดที่ท่านกรอกไว้แล้วในแบบฟอร์มได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader
  • แบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลแล้ว ต้องพิมพ์ออกมาเพื่อลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราบริษัท พร้อมเอกสารประกอบก่อนส่งให้กับธนาคารดำเนินการต่อไป
Get ADOBE READER
  • TMB SME Newsletter
สมัครรับข่าวสารจาก TMB