ลูกค้าธุรกิจSME
 • SME ธุรกิจที่มียอดขาย ไม่เกิน 500 ล้านบาท ต่อปี

ลูกค้าธุรกิจองค์กร
 • CORPORATE ธุรกิจที่มียอดขาย เกิน 500 ล้านบาท ต่อปี

โอดี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ TMB SME

โอดี ไม่ต้องใช้หลักประกัน วงเงินหมุนเวียนเพื่อ SME รับเงินไว ใน 9 วัน

เราพร้อมสนับสนุนวงเงินหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องกิจการ โดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ด้วยวงเงินโอดี และรับเงินไวใน 9 วัน วงเงินสูงสุด 10 ล้าน สำหรับเอสเอ็มอีที่มียอดขายต่อปี
ไม่เกิน 50 ล้านบาท

 • รับเงินไว ใน 9 วัน *
  วงเงินสูงสุด 10 ล้าน

* รับเงินใน 9 วันทำการ หลังจากเอกสารครบ

 

ประเภทสินเชื่อ

 • วงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี (OD)

หลักประกัน

 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อ

วงเงิน

 • วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

วงเงิน อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 3 ล้านบาท MOR +8.5%
มากกว่า 3 แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท MOR +6.5%
มากกว่า 5 แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท MOR +4.5%

คุณสมบัติของลูกค้า

 • ผู้ประกอบการ SME ที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 50 ล้านบาท และดำเนินกิจการมาแล้ว 2 ปีขึ้นไป
 • บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
 • เจ้าของ/ผู้บริหารหลักมีอายุ 20-65 ปี หากเกิน 65 ปี ต้องมีผู้บริหารที่อายุ 20-50 ปี ร่วมขอสินเชื่อ
 • ไม่มีประวัติเป็น NPL หรือปรับปรุงครงสร้างหนี้กับ TMB มาก่อน และธนาคารอื่นในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
 • ไม่มีประวัติคดีความทางการเงิน หรือล้มละลาย

เอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสาร กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล
ผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม ผู้ค้ำประกัน /
คู่สมรส
นิติบุคคล ผู้มีอำนาจ
ลงนาม/
ผู้ถือหุ้น
สำเนาบัตรประชาชน  
สำเนาทะเบียนบ้าน  
สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
ล่าสุด
   
สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้บุคคล      
สำเนาใบทะเบียนการค้า      
สำเนาทะเบียนสมรส/
ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/
นามสกุล (ถ้ามี)
 
สำเนาสัญญาซื้อขาย หรือสัญญามัดจำค่าสินค้า, ทรัพย์สิน (ถ้ามี)    
หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน/ บริษัทไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นเอกสาร      
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
     
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน
1 เดือน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร
     
รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้ขอสินเชื่อ และ/ เปิดบัญชีกับธนาคาร ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร      
รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)      
สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร      
ภ.พ.30 ย้อนหลัง 3 เดือน      
งบการเงินย้อนหลัง 1 ปี      
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต    

หมายเหตุ : ธนาคารอาจเรียกเอกสารเพิ่มตามเห็นสมควร ธนาคารขอสงวนสิทธิใน

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของธนาคาร

เงื่อนไข

 • อัตราค่าธรรมเนียมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้นี้เป็นไปตามระเบียบ / วิธีปฏิบัติ / ประการศธนาคาร
 • ไม่อยู่ในประเภทธุรกิจที่ธนาคารยกเว้นการการปล่อยสินเชื่อ (กรุณาตรวจสอบประเภทธุรกิจของธนาคาร)
 • ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคารและการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขสิทธิพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำนวณเงินฝาก
 • TMB SME Newsletter
 • ออมทรัพย์
  0.125 %
 • ประจำ 3 เดือน
  1.10 %
 • ประจำ 6 เดือน
  1.35 %
 • ประจำ 12 เดือน
  1.65 %
 • ประจำ 24 เดือน
  1.85 %
 • ประจำ 36 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 3 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 12 เดือน
  2.70 %
 • อัพ แอนด์ อัพ*
  4.00 %
 • ไม่ประจำดอกเบี้ยสูง*
  2.75 %
 • ดรีม เซฟวิ่ง*
  2.75 %
 • ME ฝากไม่ประจำ*
  3.00 %
 • MLR
  7.25 %
 • MOR
  7.775 %
 • MRR
  8.025 %
 • CPR
  18.00 %
สมัครรับข่าวสารจาก TMB