ลูกค้าธุรกิจSME
 • SME ธุรกิจที่มียอดขาย ไม่เกิน 500 ล้านบาท ต่อปี

ลูกค้าธุรกิจองค์กร
 • CORPORATE ธุรกิจที่มียอดขาย เกิน 500 ล้านบาท ต่อปี

เปิดบัญชีธุรกิจ บัญชีออมทรัพย์
เป็นบริการเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามโดยมีสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานในการรับฝากเงิน เพื่อทำการ ฝาก / ถอน / โอนเงินตามความต้องการ
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการออมเงินระยะสั้น และมีการหมุนเวียนเงินใช้จ่ายประจำ

 • ใช้บริการอื่นๆ ของธนาคารควบคู่กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้หลาย บริการใช้เป็นบัญชี เพื่อตัดชำระค่าสาธารณูปโภคหรืออื่นๆ ได้

 • สามารถทำบัตร ATM และบัตรเดบิต VISA ELECTRON เพื่อความ สะดวกในการเบิกถอนเงิน

 • จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก ขั้นต่ำ 500 บาท เปิดบัญชี

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม / ดอกเบี้ย

 • รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ตามประกาศของธนาคาร
 • ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้งทุกสิ้นงวดบัญชี
 • อัตราค่าธรรมเนียมอื่นเช่นเดียวกับเงินฝากออมทรัพย์ปกติ

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บุคคลทั่วไป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้

บริษัท

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย หนังสือบริคณห์สนธิ
 • ใบจดทะเบียนการค้า
 • รายงานการประชุมว่าด้วยเรื่องการเปิดบัญชีสกุลเงินบาทพร้อมเงื่อนไขต่างๆ
 • ตัวอย่างลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง
 • คำนวณเงินฝาก
 • TMB SME Newsletter
 • ออมทรัพย์
  0.125 %
 • ประจำ 3 เดือน
  1.10 %
 • ประจำ 6 เดือน
  1.35 %
 • ประจำ 12 เดือน
  1.65 %
 • ประจำ 24 เดือน
  1.85 %
 • ประจำ 36 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 3 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 12 เดือน
  2.70 %
 • อัพ แอนด์ อัพ*
  4.00 %
 • ไม่ประจำดอกเบี้ยสูง*
  2.75 %
 • ดรีม เซฟวิ่ง*
  2.75 %
 • ME ฝากไม่ประจำ*
  3.00 %
สมัครรับข่าวสารจาก TMB