ลูกค้าธุรกิจSME
 • SME ธุรกิจที่มียอดขาย ไม่เกิน 500 ล้านบาท ต่อปี

ลูกค้าธุรกิจองค์กร
 • CORPORATE ธุรกิจที่มียอดขาย เกิน 500 ล้านบาท ต่อปี

TMB BizDirect
TMB BizDirect

 

บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับลูกค้านิติบุคคล เพื่อให้บริการลูกค้าในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยสามารถแบ่งหน้าที่ใช้งาน เป็นผู้สร้างหรือผู้อนุมัติ มีการใช้เครื่องสร้างรหัส (Token) ในการอนุมัติรายการ โดยธนาคารได้ให้บริการผ่านระบบที่มีมาตราฐานความปลอดภัยสูงตามมาตราฐานสากล เพียงคลิกไปที่ www.tmbbizdirect.com

 

 • ธุรกรรมการเงินของ TMB BizDirect
 • บริการชำระเงิน

  - บริการโอนเงินรายย่อยผ่านระบบ SMART
  - บริการโอนเงินเพื่อบุคคลที่ 3 ผ่านระบบบาทเน็ต
  - บริการโอนเงินอัตโนมัติ
  - บริการออกเช็คอัตโนมัติ
  - บริการโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนพนักงาน
 • บริการรับเรียกเก็บเงิน

  - บริการหักบัญชีอัตโนมัติ
  - บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ
  - บริการรับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บ

 • บริการธุรกิจต่างประเทศ

  - บริการโอนเงินระหว่างประเทศ บริการด้านสินเชื่อ

 • บริการด้านสินเชื่อ

  - บริการแสดงสถานะวงเงินและภาระสินเชื่อ
  - บริการข้อมูลและแบบฟอร์มอิเล็คทรอนิกส์ เช่น การขอหนังสือค้ำประกัน อาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน

 • บริการด้านรับฝากหลักทรัพย์

  - บริการรายงานการรับฝากหลักทรัพย์โดยลูกค้าสามารถเรียกดูและ download ข้อมูลไปใช้ได้
  ตามต้องการ

 • คุณสมบัติลูกค้า TMB BizDirect
 • ลูกค้าบุคคลธรรมดา

  ลูกค้าบุคคลธรรมดาของธนาคาร มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร อย่างน้อย 1 บัญชี หรือเป็นลูกค้าสินเชื่อ หรือลูกค้าบัตรเครดิต ของธนาคารฯ กรณีบัญชีเป็นส่วนตัวต้องเป็นบัญชีเจ้าของคนเดียว และกรณีที่ชื่อบัญชีเป็นชื่อบุคคลอื่น หรือชื่อบัญชีร่วม ให้ลงทะเบียนในส่วนของบัญชีบุคคลที่ 3 (Third party)

  เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

  - สำเนาบัตรประชาชน
  - สำเนาทะเบียนบ้าน • ลูกค้านิติบุคคล

  ลูกค้านิติบุคคลของธนาคารที่มีบัญชีประเภทเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร อย่างน้อย 1 บัญชี และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย

  เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

  - สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และของผู้รับมอบอำนาจ
  - หนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรมการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันสมัคร
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคล
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการของนิติบุคคลและมติของคณะกรรมการในการประชุมดังกล่าว อนุมัติให้นิติบุคคลสมัครใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งกับธนาคารทหารไทย (TMB) หรือหนังสือแสดงความจำนงขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง

 • ที่ตั้งสาขา
 • TMB SME Newsletter
สมัครรับข่าวสารจาก TMB