ลูกค้าธุรกิจSME
  • SME ธุรกิจที่มียอดขาย ไม่เกิน 500 ล้านบาท ต่อปี

ลูกค้าธุรกิจองค์กร
  • CORPORATE ธุรกิจที่มียอดขาย เกิน 500 ล้านบาท ต่อปี

บริการด้านชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ TMB Internet Banking
TMB Internet Banking

 

บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสำหรับลูกค้า ซึ่งแบ่งเป็นลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก (นิติบุคคล) ผู้ใช้บริการสามารถบริหารการเงินด้วยตนเอง เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็ว ในการใช้บริการต่างๆ ของธนาคาร อาทิ บริการสอบถามยอดบัญชีคงเหลือ บริการโอนเงินระหว่างบัญชี บริการชำระค่าสินค้าหรือบริการ บริการสอบถามเช็คคืนหรืออายัดเช็ค เป็นต้น

คุณสมบัติลูกค้าอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง

ลูกค้าบุคคลธรรมดา

ลูกค้าบุคคลธรรมดาของธนาคารที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร อย่างน้อย 1 บัญชี หรือเป็นลูกค้าสินเชื่อ หรือลูกค้าบัตรเครดิต ของธนาคารฯ กรณีบัญชีเป็นส่วนตัวต้องเป็นบัญชีเจ้าของคนเดียว และกรณีที่ชื่อบัญชีเป็นชื่อบุคคลอื่น หรือชื่อบัญชีร่วม ให้ลงทะเบียนในส่วนของบัญชีบุคคลที่ 3 (Third party)

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน

ลูกค้านิติบุคคล

ลูกค้านิติบุคคลของธนาคารที่มีบัญชีประเภทเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร อย่างน้อย 1 บัญชี และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

  • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และของผู้รับมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรมการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันสมัคร
  • หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคล
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการของนิติบุคคลและมติของคณะกรรมการ ในการประชุมดังกล่าว อนุมัติให้นิติบุคคลสมัครใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งกับธนาคารทหารไทย (TMB) หรือหนังสือแสดงความจำนงค์ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
ผลิตภัณฑ์ บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการอื่นๆ :
TMB Business CLICK  |  TMB M-Banking
  • ที่ตั้งสาขา
  • TMB SME Newsletter
สมัครรับข่าวสารจาก TMB