ลูกค้าธุรกิจSME
 • SME ธุรกิจที่มียอดขาย ไม่เกิน 500 ล้านบาท ต่อปี

ลูกค้าธุรกิจองค์กร
 • CORPORATE ธุรกิจที่มียอดขาย เกิน 500 ล้านบาท ต่อปี

บัญชีธุรกิจบัญชีเงินฝากประจำ
เงินฝากประจำเป็นเงินฝากที่ธนาคารจะจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีสมุดคู่ฝากหรือใบรับฝากเงินเป็นหลักฐานในการรับฝากเงินแบ่งเป็นประเภท 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน เมื่อครบกำหนดธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละยอดเงินฝากให้ตามอัตราที่กำหนด
 • สามารถเลือกฝากประจำประเภท 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน เมื่อครบกำหนดธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละยอดเงินฝากให้ตามอัตราที่กำหนด

 • เพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน โดยใช้บัญชีเงินฝากประจำเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ได้

 • รับดอกเบี้ยทุก 3 เดือน สำหรับบัญชีเงินฝากประจำประเภท 24 เดือน และ 36 เดือน

 • เริ่มต้นออมเงินได้ง่ายๆ สำหรับบัญชีประเภท 3, 6 และ 12 เดือน เปิดบัญชีครั้งแรก ขั้นต่ำ 1,000 บาท และ 1,000,000 บาท สำหรับประเภท 24 และ 36 เดือน

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท สำหรับบัญชีประเภท 3, 6, 12 เดือน
 • เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000,000 บาท สำหรับบัญชีประเภท 24, 36 เดือน

อัตราค่าธรรมเนียม / ดอกเบี้ย

 • จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไปตามประกาศธนาคาร
 • ประเภท 24 ,36 เดือน รับดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

บุคคลทั่วไป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้

บริษัท

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย หนังสือบริคณห์สนธิ
 • ใบจดทะเบียนการค้า
 • รายงานการประชุมว่าด้วยเรื่องการเปิดบัญชีสกุลเงินบาทพร้อมเงื่อนไขต่างๆ
 • ตัวอย่างลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง
 • ที่ตั้งสาขา
 • TMB SME Newsletter
 • ออมทรัพย์
  0.125 %
 • ประจำ 3 เดือน
  1.10 %
 • ประจำ 6 เดือน
  1.35 %
 • ประจำ 12 เดือน
  1.65 %
 • ประจำ 24 เดือน
  1.85 %
 • ประจำ 36 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 3 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 12 เดือน
  2.70 %
 • อัพ แอนด์ อัพ*
  4.00 %
 • ไม่ประจำดอกเบี้ยสูง*
  2.75 %
 • ดรีม เซฟวิ่ง*
  2.75 %
 • ME ฝากไม่ประจำ*
  3.00 %
สมัครรับข่าวสารจาก TMB