ร่วมงานกับเรา

คุณ...โดดเด่นได้ที่นี่ TMB SME คว้าโอกาสวันนี้

ที่ TMB คุณสามารถสร้างความแตกต่างได้!!!


TMB มุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจธนาคารในประเทศไทย ด้วยการให้พนักงานได้ใช้พลังในการทำสิ่งที่ท้าทายตนเอง โดยการตั้งคำถามถึงการทำงานที่ดีกว่าอยู่เสมอ เพื่อสร้างความพึงพอใจและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกค้า สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้สังคม และตัวพนักงานเอง (Make THE Difference) 

Clear Career – เรามีแผนความก้าวหน้าด้านอาชีพ ที่เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของพนักงาน
Best Development –  เราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
Performance Recognition – พนักงานได้รับการยกย่อง รางวัล และผลตอบแทนที่เหมาะสมตามผลงาน 
Make THE Difference Culture – เราให้พนักงานมีอิสระในการใช้ศักยภาพเพื่อสร้างความแตกต่างให้ตนเองและ TMB

  • Turning Banker Program 2017
  • ร่วมงานกับ TMB
  • ร่วมงานกับ TMB
  • ร่วมงานกับ TMB
  • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Personal Banker)
  • การเตรียมเอกสารรายงานตัว
  • ร่วมงานกับเราวันนี้
  • ร่วมงานกับเราวันนี้

การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร

TMB ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพ ควบคู่ไปกับการก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับพนักงานทุกคน