Clear Career เรามีแผนความก้าวหน้าด้านอาชีพ ที่เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของพนักงาน

Clear Career เรามีแผนความก้าวหน้าด้านอาชีพ ที่เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของพนักงาน

TMB เข้าใจ ว่าทุกคนต้องการที่จะเติบโตและก้าวหน้าในการทำงาน ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญในเรื่องการวางแผนและพัฒนาทักษะ เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับพนักงาน TMB ทุกคน

เรามีแผนความก้าวหน้าด้านอาชีพที่หลากหลายและเหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของพนักงาน ทั้งรูปแบบของเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพโดยทั่วไป และเส้นทางเดินในสายอาชีพเฉพาะทาง เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถที่โดดเด่นและความชอบของพนักงาน

ที่พิเศษยิ่งไปกว่านั้น TMB ยังเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง โดยพิจารณาจากความสามารถและจากความสนใจของตัวพนักงานเอง เพราะเราเชื่อว่า หากพนักงานได้มีส่วนร่วมในการวางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพของตนเอง จะมีความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อให้เติบโตไปในสายอาชีพที่พนักงานคาดหวังได้

นอกเหนือจากการวางแผนและกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนแล้วนั้น การทำงานในแต่ละวันที่ TMB ยังเป็นส่วนส่งเสริมให้พนักงานของเรา ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง จากงานที่หลากหลาย และท้าทายความสามารถ เราจึงมั่นใจว่าพนักงานจะได้ใช้ความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่ในการทำงาน พร้อมทั้งสนุกไปกับการทำงานในทุกๆวันด้วย

 

Best Development เราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

Best Development เราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

TMB ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพ ควบคู่ไปกับการก้าวหน้าในสายอาชีพ ดังนั้น ธนาคารจึงได้มีการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายใน และภายนอกธนาคาร ซึ่งเป็นการฝึกอบรมทักษะสำคัญที่ใช้ในการทำงาน และพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงาน TMB มีพร้อมทั้งทักษะด้านสายอาชีพ และความรู้ ความสามารถในด้านอื่นๆ เพื่อการเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับเรา

  • การอบรมในห้องเรียน
  • การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning
  • การลงมือปฏิบัติงานจริง โดยมีหัวหน้างานเป็นผู้สนับสนุนและวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน
  • การโค้ชทั้งจากทั้งหัวหน้างาน วิทยากรภายใน และวิทยากรรับเชิญที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ
  • มีพี่เลี้ยงหรือคู่หูในการพัฒนา
  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ ภายในองค์กร

นอกจากนี้ TMB ยังส่งเสริมให้พนักงานร่วมเครือข่ายต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเรียนรู้ที่เปิดกว้างให้คนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม หรือแม้แต่กิจกรรม CSR ของ TMB ที่พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ตนสนใจ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาตนเอง แต่ยังเป็นการพัฒนาสังคมในอีกด้วย

 

Performance Recognition พนักงานได้รับการยกย่อง รางวัล และผลตอบแทนที่เหมาะสมตามผลงาน

Performance Recognition พนักงานได้รับการยกย่อง รางวัล และผลตอบแทนที่เหมาะสมตามผลงาน

ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และมุ่งเน้นสร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างแท้จริงให้กับพนักงานเป็นสิ่งที่ TMB ให้ความสำคัญ ดังนั้นผลตอบแทนที่ได้รับจะเป็นไปตามตามผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก

พนักงานของ TMB ทุกคน จะมีโอกาสได้ตั้งเป้าหมายในการทำงานประจำปี และในระหว่างปีก็จะมีการทบทวนเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานได้ตั้งเป้าหมายการทำงานเหมาะสมกับการทำงานจริง และได้รับการพัฒนาทักษะความสามาถที่จำเป็นต่อการทำงาน และตรงตามเป้าหมายทางสายอาชีพของตัวพนักงานเอง พนักงานจะได้รับการประเมินผลและการให้คำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะสามารถนำพลังและศักยภาพของทุกคนออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อร่วมสร้างความแตกต่างไปพร้อมกับ TMB ต่อไป

นอกจากนั้น TMB ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้รางวัลตอบแทนความทุ่มเท และความมุ่งมั่นที่จะ Make THE Different ของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น:

  • การให้ผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance)
  • การให้รางวัล TMB Way Award เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเสนอแนวคิดการทำงานหรือปรับปรุงการทำงาน / กระบวนการทำงาน เพื่อสร้างความแตกต่างที่ดีขึ้นให้ TMB
  • การสร้างวัฒนธรรมการ “ชื่นชม” ระหว่างพนักงาน หรือกับหัวหน้างาน

 

Make THE Difference Culture เราให้พนักงานมีอิสระในการใช้ศักยภาพเพื่อสร้างความแตกต่างให้ตนเองและ TMB

Make THE Difference Culture เราให้พนักงานมีอิสระในการใช้ศักยภาพเพื่อสร้างความแตกต่างให้ตนเองและ TMB

Make THE Difference คือแนวคิดของทีเอ็มบีที่เชื่อว่าทุกคนมี “พลัง” ที่จะคิดและทำสิ่งที่ “แตกต่าง” อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณค่า เพื่อ เปลี่ยน โลกของตัวเองให้ดีขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถเริ่มต้นขึ้นได้ง่ายๆ จากตัวเอง โดยที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น จะกลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับสังคมและโลกภายนอกต่อไป

Make THE Difference ในทีเอ็มบี เริ่มมาจากภายใน สู่ภายนอกซึ่งนั้นก็คือ “คุณ” กับวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง TMB Culture วัฒนธรรมองค์กรที่จะทำให้ชาวทีเอ็มบี คิดและใช้ชีวิตไปในทิศทางเดียวกันแบบ TMB WAY ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแบบ Lean และส่งมอบประสบการณ์ให้กับลูกค้าไปในทิศทางเดียวกันแบบ Branded Customer Experience วัฒนธรรมที่รวมชาวทีเอ็มบีไว้ด้วยกัน ให้เดินไปในทิศทางเดียวกัน และร่วมท้าทายความเชื่อที่ไปเป็นไปไม่ได้และมาตรฐานเดิมๆด้วยกัน

ดังนั้นที่ TMB จึงเปิดโอกาสและมีเวทีให้คุณแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ empower ให้คุณได้เลือกและตัดสินใจ และทุกคนพร้อมให้ความช่วยเหลือ และทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่ผลงานที่เป็นเลิศ