บริการตัวแทน

บริการตัวแทน

รายละเอียดบัญชี

มั่นใจในงานบริการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก

TMB พร้อมให้บริการเป็นตัวแทนประสานงาน สินเชื่อ หลักประกันโครงการเงินกู้ร่วม หรือตัวแทนใดๆ ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ฉับไว ในการตรวจสอบข้อมูลให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา


บริการตัวแทนผู้ให้สินเชื่อ และ/หรือ ตัวแทนการประสานงานผู้ให้สินเชื่อ (Facility Agent Services)

 • เป็นตัวกลางประสานงาน และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของทุกฝ่ายให้เป็นไปตามเงื่อนไขและขอบเขตของสัญญา
 • ให้บริการประสานงานสินเชื่อโครงการกู้ร่วม ไม่ว่าจะเป็น Project Finance หรือ Syndication Loan โดยจะเป็นตัวกลางในการประสานงานกับกฎหมาย ด้านการเงิน สินเชื่อ ระหว่างผู้ใช้บริการ กลุ่มผู้ให้สินเชื่อ และฝ่ายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย ที่ปรึกษาการลงทุน เป็นต้น โดยยึดหลักการให้ทุกฝ่ายทำตามเงื่อนไขและขอบเขตของสัญญา ดังต่อไปนี้
 • ร่วมให้ความเห็นกับกลุ่มผู้ให้กู้และผู้กู้ ในขั้นตอนการร่างสัญญาเงินกู้ร่วม
 • ตรวจสอบและดูแลความครบถ้วนในเอกสารและกระบวนการเบิก หรือจ่ายเงินกู้
 • คำนวณดอกเบี้ยและเงินต้นประจำงวด
 • ดูแลตรวจสอบ เป็นตัวกลางในการชำระดอกเบี้ย และเงินต้น ตามเงื่อนไข
 • ขอความยินยอมจากกลุ่มผู้ให้กู้ตามเงื่อนไข
 • จัดเก็บเอกสารสัญญา และเอกสารทางการเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้อง


บริการตัวแทนหลักประกัน (Security Agent Services)

 • ดูแลและควบคุมหลักประกันทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นใบหลักทรัพย์ เอกสารแสดงกรรมสิทธิใด ๆ รวมทั้งบัญชีเงินฝากต่างๆ ที่เป็นหลักประกัน
 • ดำเนินการจดแจ้งจำนำ จำนอง การค้ำประกัน รวมทั้งจัดส่งหนังสือแจ้งลูกหนี้แทนผู้ให้กู้
 • ดูแลมูลค่าหลักประกัน จากการประเมินให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา พร้อมทั้งระบบการจัดเก็บให้ปลอดภัย สามารถใช้งานได้ทันที


บริการตัวกลางหลักประกันอย่างมีเงื่อนไข (Restricted Deposit Account Services)

 • ดูแลบัญชีเงินฝาก Restricted Deposit Account การรับและการเบิกจ่ายเงิน เพื่อการจะซื้อ / จะขาย หรือสัญญาซื้อขายทรัพย์สินใดๆ ตามเงื่อนไขสัญญา *เฉพาะลูกค้าประเภทนิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน*


ความพร้อมของการให้บริการ

 • ควบคุม ดูแลสิทธิประโยชน์ของทุกฝ่ายได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ ตามเงื่อนไขในสัญญา พร้อมจัดส่งรายงาน การประเมินด้วยรูปแบบที่ได้มาตรฐาน เข้าใจง่าย
 • บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ สามารถให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ระบบการจัดการที่ทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ฝ่ายตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรัพย์
สุภาวีร์ อนุกูลอุทัยวงศ์ โทร. 02-242-3250 Email: AS@tmbbank.com