บริการผู้รับฝากทรัพย์สิน

บริการผู้รับฝากทรัพย์สิน

รายละเอียดบัญชี

พร้อมให้บริการด้วยความเชื่อมั่นจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนาน

TMB ได้รับการอนุมัติเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่รับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์ทั้งประเภทมีใบ (Scrip) และประเภทไร้ใบ (Scripless) รวมถึงการรับ / ส่งมอบ และชำระราคาหลักทรัพย์ การแจ้งและติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน


ขอบเขตการให้บริการ

  • รับคำสั่งงานรับฝากทรัพย์สิน ด้วยระบบจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย รวดเร็ว
  • รองรับการลงทุนหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับนักลงทุนทั้งสถาบันและบุคคลธรรมดา โดยให้บริการรับฝากทรัพย์สินครอบคลุมกองทุนประเภทต่างๆ อาทิ กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นต้น
  • รองรับคำสั่งได้จากหลายช่องทาง อาทิ TMB Custodian Direct, SWIFT (สำหรับลูกค้าต่างประเทศ), โทรสาร, email รับและส่งมอบทรัพย์สิน และชำระราคาหลักทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารทางการเงินต่างๆ ที่ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
  • ติดตามและแจ้งสิทธิประโยชน์ของหลักทรัพย์ เช่น การจ่ายดอกเบี้ย การจ่ายเงินปันผล กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น ผลประโยชน์ในสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุน และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ถูกต้อง แม่นยำ ทันเหตุการณ์ ลดภาระในการติดตามข่าวสารจากการลงทุน
  • จัดส่งรายงานการรับฝากทรัพย์สิน พร้อมรายละเอียดข้อมูล ครบถ้วน ตรงเวลา ผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ TMB Custodian Direct, email โดยผู้ใช้บริการสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ตามความต้องการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ฝ่ายตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรัพย์
สุภาวีร์ อนุกูลอุทัยวงศ์ โทร. 02-242-3250 Email: AS@tmbbank.com