บริการงานจัดทำบัญชีกองทุน

บริการงานจัดทำบัญชีกองทุน

รายละเอียดบัญชี

ถูกต้อง ฉับไว เสริมประสิทธิภาพการจัดการ 

บริการการจัดทำบัญชีกองทุน เป็นการให้บริการแก่กองทุน ภายใต้การบริการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กองทุนการออมภาครัฐ และกลุ่มลูกค้าบริษัท โดยการจัดทำบัญชีและคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การจัดทำงบการเงิน การคำนวณมูลค่ายุติธรรม ให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล เพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดการการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ขอบเขตการให้บริการ

  • คำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็นไปตามประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • ติดต่อประสานงานกับผู้รับฝากทรัพย์สินและผู้เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดทำรายงานให้สอดคล้องกับความต้องการของกองทุน
  • จัดทำระบบงานบัญชี ให้เป็นไปตามมาตราฐานการบัญชีที่กำหนด โดยมีระบบการบันทึกข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ฝ่ายตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรัพย์
สุภาวีร์ อนุกูลอุทัยวงศ์ โทร. 02-242-3250 Email: AS@tmbbank.com