บริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

บริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

รายละเอียดบัญชี

ดำเนินการด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนาน และระบบงานจัดการที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง ได้มาตรฐาน


บริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ทำหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการควบคุมดูแลให้บริษัทจัดการกองทุนดำเนินการลงทุนให้เป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสอบทานการคำนวณและรับรองมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน การรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน และติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน


ขอบเขตการให้บริการ

  • ดูแลหลักทรัพย์ และติดตามการบริหารจัดการกองทุนของบริษัทจัดการให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน
  • รับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
  • ดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า โดยเก็บแยกจากทรัพย์สินของธนาคาร
  • ดำเนินการรับหรือส่งมอบ และรับโอนเอกสารสำคัญและทรัพย์สินต่างๆของกองทุน
  • รับมอบ ตรวจนับ จัดทำบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุน
  • รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
  • ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนเพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการลงทุนครบถ้วน ทันเวลาและถูกต้อง
  • รายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือ ฐานะการลงทุน และรายงานผลการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ฝ่ายตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรัพย์
สุภาวีร์ อนุกูลอุทัยวงศ์ โทร. 02-242-3250 Email: AS@tmbbank.com