บริการนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน

บริการนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน

รายละเอียดบัญชี

หมดกังวล ลดความยุ่งยาก เรื่องฐานข้อมูลทะเบียนและการชำระเงิน

TMB ให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ และตัวแทนการชำระเงิน เพื่อลดความยุ่งยากในการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียน ตั้งแต่เริ่มต้นจนครบกำหนดการไถ่ถอน และการจ่ายดอกเบี้ย ได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตรงเวลา โดยธนาคารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถถือครองหลักทรัพย์ได้ทั้งประเภทมีใบ (Scrip) และประเภทไร้ใบ (Scripless)


ขอบเขตการให้บริการ

  • แจ้งเตือนและจัดทำทะเบียนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ และคำนวณผลประโยชน์พร้อมวิธีการจ่ายดอกผล ให้แก่ผู้ใช้บริการโดยมีรูปแบบของรายงานที่ได้มาตรฐาน ถูกต้อง และแม่นยำเพื่อลดภาระของผู้ใช้บริการ
  • ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์ด้านดอกเบี้ย และ/หรือผลตอบแทนใดๆ
  • จ่ายดอกเบี้ย และ/หรือเงินต้น ในรูปแบบเช็ค หรือการโอนเงินเข้าบัญชีได้ทุกธนาคารตามความต้องการ
  • จดแจ้ง จำนำ อายัด เพิกถอน หรือออกใบหุ้นใหม่แทนใบเดิมที่สูญหาย
  • โอนเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้น หรือการเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่ สามารถทำได้รวดเร็ว และแม่นยำ
  • เก็บรักษาฐานข้อมูล ด้วยระบบทางอิเล็คโทรนิคส์ที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับข้อมูลได้เต็มที่ ไม่ว่าฐานข้อมูลทะเบียนจะเป็นในรูปบริษัท องค์กรหน่วยงานใดๆ หรือบุคคลธรรมดา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ฝ่ายตัวแทนและบริการธุรกิจหลักทรัพย์
สุภาวีร์ อนุกูลอุทัยวงศ์ โทร. 02-242-3250 Email: AS@tmbbank.com