LEAN Supply Chain by TMB

ในโลกของการทำธุรกิจที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ผู้ประกอบการต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล สภาพการแข่งขันที่รุนแรง และพฤติกรรมผู้บริโภคที่คาดเดาได้ยาก การที่องค์กรยักษ์ใหญ่ระดับโลกถูกกลืนหายไปจากตลาด เพราะปรับตัวกับกระแสความเปลี่ยนแปลงไม่ทัน ถือเป็นบทเรียนล้ำค่าที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการที่คิดจะ ‘อยู่รอด’ ในยุคที่อยู่ยาก กล้าที่จะลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนทัศนคติ สลัดภาพความสำเร็จเก่า ๆ แล้วเรียนรู้ที่จะปรับตัว และปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อสร้างโอกาสให้ธุรกิจอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน

TMB มองเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเป็นระลอก จากคลื่นความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ริเริ่มนำแนวคิด LEAN Six Sigma มาปรับใช้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรนับตั้งแต่ปี 2553

ผลจากการวางรากฐานองค์กรที่ดี และพัฒนาประสิทธิภาพในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ทำให้วันนี้ TMB กลายเป็น ‘องค์กรแห่งการเพิ่มประสิทธิภาพ’ บุคลากรทุกคนล้วนมีขีดความสามารถและทักษะใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีที่สุด สรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการ หรือสร้างประสบการณ์ WoW ให้กับลูกค้าได้เสมอ ในขณะที่ต้นทุนในการดำเนินงานนั้น...ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

LEAN Supply Chain by TMB

 

LEAN Supply Chain by TMB

 

LEAN Supply Chain by TMB

 

LEAN Supply Chain by TMB

 

LEAN Supply Chain by TMB

 

LEAN Supply Chain by TMB

 

ความสำเร็จ...มีไว้แบ่งปัน

LEAN Supply Chain by TMB

 

องค์ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสม หากเก็บไว้คนเดียว คงจะเกิดประโยชน์ลำพังอยู่แค่ในองค์กร TMB ต้องการสร้างคุณค่าให้กับสังคมส่วนรวม และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ จึงมุ่งมั่นที่จะเป็น ‘ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน LEAN’ ส่งมอบองค์ความรู้และเทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรม เพื่อที่จะเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตต่อไป

ทั้งนี้ LEAN Six Sigma ถือเป็น ‘คำตอบ’ แห่งยุค เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มุ่งขจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น และเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

ยิ่งในปัจจุบัน การมาของเทคโนโลยีดิจิทัลได้สร้างโอกาสใหม่ และสร้างมูลค่าธุรกิจได้อย่างมหาศาล แต่ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดิจิทัลก็ทำลายล้าง (Disrupt) ธุรกิจที่ปรับตัวไม่ทัน การแข่งขันกับตัวเองในวันวาน ดูจะเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรให้น้ำหนักความสำคัญ เพราะหากไม่ปรับตัวหรือคิดจะ ‘ชนะ’ ตนเองในวันนี้ ก็จะถูกปรับแพ้ไปในที่สุด

 

มุ่งสร้างประสิทธิภาพยกเชน

การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจด้วย LEAN ภายในองค์กรเดียว ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว และเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าพึงพอใจในระดับหนึ่ง แต่จะดีกว่าไหม?...ที่คนทำธุรกิจในห่วงโซ่เดียวกัน จะหันหน้ามาพูดคุยกัน แล้วร่วมกันสร้างประสิทธิภาพยกเชน ที่จะให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจยิ่งกว่า

การเน้นสร้าง ‘พันธมิตร’ เพื่อนำระบบ Lean เข้ามาใช้บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (LEAN Supply Chain) โดยคำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่มีคำว่าธุรกิจฉัน ธุรกิจเธอ มีแต่ธุรกิจของ ‘เรา’ ถือเป็นภาพใหญ่ที่ TMB ในฐานะผู้นำด้าน LEAN ต้องการให้เกิดขึ้น เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นสากลด้านการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับซัพพลายเชน ภายใต้หลักสูตร LEAN Supply Chain by TMB โดยมีคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ มาร่วมพัฒนาหลักสูตร และเป็นวิทยากรร่วมกับผู้ประกอบการรายใหญ่ระดับประเทศ ที่ยินดีมาถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนกรณีศึกษา แบ่งปันประสบการณ์ตรงที่น่าสนใจแก่ผู้ประกอบการในซัพพลายเชนเดียวกัน เมื่อนำไปปฏิบัติจริง ผู้ประกอบการไม่เพียงจะค้นพบว่าธุรกิจยังสามารถ LEAN ได้อีก แต่ยังช่วยยกระดับอุตสาหกรรมทั้งเชนให้ ‘สตรอง’ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้เหนือกว่าในอดีตผ่านมาอีกด้วย

 

เรียนแล้วได้มากกว่าที่คิด

ผู้ที่สนใจเรียนจะเป็นใครก็ได้ ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นลูกค้าของ TMB เท่านั้น ขอเพียงมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่สิ่งใหม่ LEAN Supply Chain by TMB คือก้าวแรกที่จะนำพาการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นมาสู่คุณ

 

3 Steps ก้าวสู่องค์กรแห่งการเพิ่มประสิทธิภาพ

 

บริษัทชั้นนำที่เข้าร่วม LEAN Supply Chain by TMB
LEAN Supply Chain by TMB