LEAN Supply Chain by TMB

รับสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร LEAN Supply Chain Master รุ่นที่ 14
รับสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร LEAN Supply Chain Master รุ่นที่ 14

(สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก)
รับจำกัดเพียง 100 บริษัท (บริษัทละ 1 ท่าน)

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • เจ้าของกิจการ/หุ้นส่วน//ทายาท
 • ประกอบธุรกิจมามากกว่า 3 ปี มีหนังสือรับรองบริษัท
 • ยอดขาย 30 – 1,000 ล้านบาท/ปี
 • สนใจเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพ
 • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ดังต่อไปนี้
  - Supplier ผู้ผลิตและนำเข้าวัตถุดิบด้านเคมีภัณฑ์ เช่น สารตั้งต้นเคมีภัณฑ์ สารเคมีต่างๆ วัตถุดิบผลิตสี เม็ดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ ป้าย ฉลาก เป็นต้น
  - Manufacturer บริษัทผลิตสี พลาสติกและโพลีเมอร์ สารเคลือบ กาว ทินเนอร์ เป็นต้น
  - Retailer ตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ใช้เคมีภัณฑ์เป็นส่วนประกอบ ทั้งปลีกและส่ง และร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง

ระยะเวลาการอบรม

หลักสูตร รายละเอียด วันและเวลา สถานที่
White Belt เรียนรู้และเข้าใจพื้นฐาน 09.00-17.00 น.
วันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 62
อาคาร
KX Knowledge Xchange
ชั้น 7
Blue Belt อบรมเชิงปฏิบัติการ 09.00-17.00 น. TMB
(สำนักงานใหญ่)
 • การระบุปัญหาและวัดผล
วันที่ 15 และ 22 มิ.ย. 62
 • การวิเคราะห์ต้นตอปัญหา
วันที่ 29 มิ.ย. และ 6 ก.ค. 62
 • การปรับปรุง
วันที่ 13 และ 20 ก.ค. 62
 • เยี่ยมชมโรงงาน
1 วัน
 • การควบคุมผลลัพธ์
3 ส.ค. 62
Green Belt ลงมือพัฒนาธุรกิจจริง พร้อมที่ปรึกษามืออาชีพ
จำนวน 4 เดือน
ระหว่างเดือน ม.ค.-พ.ค. 63 TMB
(สำนักงานใหญ่)
จบการเรียนรู้และรับประกาศนียบัตรรับรอง

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (หน้าแรก)
 3. Company Profile หรือรูปภาพผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)

ระยะเวลารับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-17 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร White Belt

ประกาศรายชื่อผ่านทางอีเมลของผู้สมัคร
วันที่ 21 พ.ค. 62

การยืนยันเข้าร่วมอบรม

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม ต้องส่งอีเมลยืนยันไปยัง TMBEISC@tmbbank.com
ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านทาง www.tmbbank.com/lean-supply-chain
เฟซบุ๊ก LEAN Supply Chain และอีเมลของผู้สมัคร
ภายในวันที่ 24 พ.ค. 62

สอบถามและข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการ LEAN Supply Chain by TMB
โทรศัพท์   02-299-2250, 087-5757-000
อีเมล        TMBEISC@tmbbank.com
เฟซบุ๊ก     Lean Supply Chain by TMB
LINE@   @tmbleansupplychain