สินเชื่อเงินฝากค้ำประกัน

สินเชื่อเงินฝากค้ำประกัน

รายละเอียดบัญชี

สินเชื่อเงินฝากค้ำประกัน TMB SME (F-Cash for Small SME) สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขนาดเล็ก* (Small Enterprises) ในรูปแบบของเงินกู้ (Term Loan) เงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft : O/D) และหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee : L/G) โดยมีหลักประกันเป็นเงินฝากของธนาคารทหารไทยค้ำประกันวงเงินเต็มจำนวน
* ยอดขายเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจ ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี

คุณสมบัติของลูกค้า 

หัวข้อ ปัจจัยที่กำหนด
ประเภทลูกค้า
 • ผู้ประกอบการสัญชาติไทย จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
 • ธุรกิจไม่อยู่ในจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
อายุผู้สมัคร ตั้งแต่ 20 – 65 ปี (อายุผู้กู้รวมระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 70 ปี)
ประสบการณ์ธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ประวัติทางการเงิน มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่มีประวัติคดีความทางการเงินหรือล้มละลาย

หลักเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ 

หัวข้อ ปัจจัยที่กำหนด
วงเงินสินเชื่อ
 • สูงสุดไม่เกิน 35 ล้านบาท* ต่อกลุ่มธุรกิจ
 • รวมทุกวงเงินสินเชื่อธุรกิจที่มีกับธนาคารทหารไทย
ประเภทสินเชื่อ
 • เงินกู้
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี
 • หนังสือค้ำประกัน
 • วงเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ระยะเวลา
 • เงินกู้ : สูงสุดไม่เกิน 7 ปี นับจากวันที่ลูกค้าเบิกใช้เงินกู้
 • หนังสือค้ำประกัน : ขึ้นอยู่กับประเภทการค้ำประกัน สูงสุดไม่เกิน 2 ปี
อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม
 • เงินกู้ : MRR – 2.25% ต่อปี
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี : MRR – 2.25% ต่อปี
 • หนังสือค้ำประกัน : 1.25% ต่อปี
 

หมายเหตุ :

 • MRR (Minimum Retail Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี
 • อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยจะประกาศไว้ที่ทุกสาขาของธนาคารและที่เว็บไซต์ของธนาคาร (www.tmbbank.com)
 • หนังสือค้ำประกัน : ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 500 บาท ต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาขั้นต่ำ 3 เดือน กรณีระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน เศษของวันที่ไม่ครบเดือนให้นับเป็น 1 เดือน
หลักประกัน เงินฝากธนาคารทหารไทย ประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจำ
กรรมสิทธิของหลักประกัน

บุคคลธรรมดา : กรรมสิทธิของเงินฝากที่เป็นหลักประกันต้องเป็นของผู้กู้
นิติบุคคล : กรรมสิทธิของเงินฝากที่เป็นหลักประกันต้องเป็นของบุคคล ดังนี้

 • ผู้กู้
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • ญาติทางตรงของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป
ผู้ค้ำประกัน
 • กรณีนิติบุคคลเป็นผู้กู้ ต้องมีบุคคลค้ำประกันเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและ/หรือผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาตามเงื่อนไขการลงนามในหนังสือรับรองของบริษัท
 • กรณีหลักประกันมิได้เป็นกรรมสิทธิของผู้กู้ เจ้าของกรรมสิทธิหลักประกันต้องเป็นผู้ค้ำประกัน
การเบิกใช้วงเงิน
 • ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินแล้ว จะต้องดำเนินการทำนิติกรรมสัญญาภายใน 2 เดือนนับจากวันที่อนุมัติ หากเกินกว่าเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผลการอนุมัตินั้นเป็นอันยกเลิก
 • ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารทหารไทย สำหรับการเบิกใช้วงเงิน
 • การเบิกใช้เงินกู้ ต้องเบิกใช้เงินกู้งวดแรกภายใน 6 เดือน และงวดสุดท้ายภายใน 1 ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยของผู้กู้ (กรณีกู้ร่วมสามารถโอนเข้าบัญชีผู้กู้ท่านใดท่านหนึ่งได้)
การชำระหนี้ / กำหนดชำระ
 • เงินกู้ : ธนาคารจะหักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน จากบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ที่มีอยู่กับธนาคารตามที่ระบุในสัญญาสินเชื่อ โดยกำหนดชำระภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน เริ่มชำระตั้งแต่เดือนที่ระบุในสัญญาสินเชื่อ
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี : ธนาคารจะหักชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน จากบัญชีกระแสรายวันตามที่ระบุในสัญญาสินเชื่อ

ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการอะไรบ้าง 

ประเภทค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์สินเชื่อ 1.5% ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ
การขยายระยะเวลาเบิกใช้เงินกู้ และ/หรือระยะเวลาชำระคืนต้นเงินกู้ 1% ของต้นเงินกู้ที่ขอขยายระยะเวลา
การสำรองเงินกู้ 1% ของต้นเงินกู้ในส่วนที่ไม่เบิกใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของเงินที่ทำสัญญาแต่ไม่เกิน 10,000 บาท

ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อกำหนดและอาจทำให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง 

 • เงินกู้ : ท่านต้องชำระค่างวดเงินกู้ตามจำนวนและระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา หากชำระหลังจากวันที่ครบกำหนด ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี : ท่านต้องมีการหมุนเวียนบัญชีและเบิกใช้ภายในวงเงิน และชำระดอกเบี้ยตามวงเงินที่เบิกใช้
 • หนังสือสัญญาค้ำประกัน : ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อนรับหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร และต้องส่งคืนต้นฉบับหนังสือค้ำประกันให้ธนาคาร เมื่อครบกำหนดการค้ำประกันหรือครบกำหนดของค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารได้เรียกเก็บไว้
 • หากท่านมีปัญหาในการชำระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาที่กำหนด กรุณาแจ้งให้ธนาคารทราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการชำระคืนในรูปแบบอื่น

อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและภาระหน้าที่ได้ 

 • เงินกู้ : กรณีท่านมียอดหนี้ค้างชำระเกินระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรา 15.50% ของยอดหนี้ที่เกินกำหนดชำระทั้งหมด
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี : กรณีท่านมียอดหนี้เกินวงเงิน ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรา 15.50% ของยอดหนี้ส่วนที่เกินวงเงิน และท่านจะไม่สามารถเบิกใช้วงเงินได้จนกว่าจะลดยอดหนี้ให้อยู่ภายในวงเงิน
 • หนังสือสัญญาค้ำประกัน : กรณีท่านยังมิได้ส่งคืนต้นฉบับหนังสือค้ำประกันให้ธนาคาร หรือธนาคารยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งหมดภาระผูกพันจากผู้รับประโยชน์ ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เพิ่ม จนกว่าธนาคารจะได้รับต้นฉบับหนังสือค้ำประกันคืน หรือได้รับหนังสือแจ้งหมดภาระผูกพันจากผู้รับประโยชน์
 • ธนาคารจะมีการติดตามหนี้ตามกระบวนการของทางธนาคาร
 • สิทธิในการหักกลบลบหนี้ : ธนาคารมีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่าน เพื่อชำระหนี้คงค้างที่ท่านมีอยู่กับธนาคาร
 • กรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามสัญญา ธนาคารอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อ และ/หรืออาจจะทำการระงับการใช้วงเงิน /ลดวงเงิน หรืออาจจำเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฏหมายต่อไป

อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านชำระเงินกู้ยืมก่อนครบกำหนด 

 • เงินกู้ : กรณีการ Refinance ไปสถาบันการเงินอื่น ก่อนกำหนดเวลา 5 ปี ผู้กู้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด (Prepayment Fee) เท่ากับ 2% ของวงเงินกู้
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี : กรณีการ Refinance ไปสถาบันการเงินอื่น ผู้กู้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิกวงเงิน (Cancellation Fee) เท่ากับ 2% ของวงเงิน O/D ที่ขอยกเลิก
 • หนังสือสัญญาค้ำประกัน : ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาทต่อฉบับ

ท่านจะต้องทำประกันวินาศภัยอะไรบ้าง 

หากท่านสนใจทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อเพื่อธุรกิจผ่านธนาคาร ท่านสามารถขอสินเชื่อเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตพร้อมกับสินเชื่อตามโครงการนี้ได้

หมายเหตุ : ท่านมีสิทธิเลือกที่จะทำประกันกับบริษัทประกันรายใดก็ได้ และผ่านนายหน้าประกันหรือตัวแทนรายใดก็ได้ตามความต้องการของท่าน

ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสี่ยงที่สำคัญอะไรบ้าง 

 • เงินกู้และเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี : อัตราดอกเบี้ย MRR อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นอาจทำให้จำนวนเงินค่างวดหรือจำนวนงวดในการชำระคืนเพิ่มมากขึ้นได้
 • เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี : อัตราดอกเบี้ย MOR อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ท่านมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

ท่านควรทำอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง 

ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบทันที โดยแจ้งได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือติดต่อกับธนาคารได้อย่างไร 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร หรือ ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ โทร. 0 2828 2828 หรือ TMB Contact Center โทร.1558

ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ 

 • สินเชื่อธุรกิจ 3 เท่า 3 ก๊อก
 • สินเชื่อเงินกู้ส่วนเพิ่มเพื่อชำระค่าเบี้ยประกัน

คำเตือน 

ผู้กู้ควรชำระหนี้ตามกำหนดและปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร เพื่อจะได้ไม่มีประวัติการค้างชำระหนี้หรือถูกบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฎหมาย ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 จนกว่าจะมีการประกาศใช้ฉบับใหม่