วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี

วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี

รายละเอียดบัญชี

เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี เป็นการให้สินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการสำหรับชำระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันให้เป็นไปอย่างสะดวก โดยเจ้าของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่มีวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีจะสามารถเบิกเงินได้เกินกว่ายอดเงินฝากที่มีอยู่ในบัญชีตามวงเงินที่ได้รับ

ประโยชน์ของลูกค้า

  • เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องให้กิจการ
  • สนับสนุนสภาพคล่องได้ทันทีเมื่อต้องการ โดยการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินออกจากบัญชีกระแสรายวันที่มีวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี
  • สามารถชำระคืนได้ทันที เมื่อมีสภาพคล่องส่วนเกิน ช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของกิจการ

อัตราดอกเบี้ย 

  • อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย MOR

ติดต่อสอบถาม 

  • TMB Corporate Call Center 02-643-7000
  • ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า RM (Relationship Manager) หรือ TPA (Trade Product Advisor) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสการตลาดธุรกิจการค้าต่างประเทศ
  • SME Relationship Management Center โทร : 02-828-2828
  • TMB Phone Banking 1558