ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

รายละเอียดบัญชี

ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นบริการสินเชื่อระยะสั้นที่มีระยะเวลาชำระคืนภายใน 1 ปี วัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนหรือค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจของลูกค้า โดยลักษณะการให้กู้ยืมจะอยู่ในรูปแบบตั๋วสัญญาเป็นรายฉบับเฉพาะคราว หรือเป็นวงเงินหมุนเวียนก็ได้

ประโยชน์ของลูกค้า

  • สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นเมื่อต้องการ
  • เสริมสภาพคล่องทางด้านการเงิน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  • กำหนดระยะเวลาใช้เงินได้ตามความต้องการและเหมาะกับธุรกิจ
  • ออกตั๋วสัญญาใช้เงินหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมของธุรกิจ

อัตราดอกเบี้ย 

อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย MLR 

ติดต่อสอบถาม 

  • TMB Corporate Call Center 02-643-7000
  • ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า RM (Relationship Manager) หรือ TPA (Trade Product Advisor) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสการตลาดธุรกิจการค้าต่างประเทศ
  • SME Relationship Management Center โทร : 02-828-2828
  • TMB Phone Banking 1558