บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

รายละเอียดบัญชี

 • ลดความเสี่ยง บัญชี FCD ใช้เป็นครื่องมือป้องกันความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน

 • บริหารต้นทุน ลูกค้าสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าธรรมเนียมได้ล่วงหน้า

 • เพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมด้านต่างประเทศ

 • ผลตอบแทนสูง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากบางสกุลเงิน ให้ผลตอบแทนสูงกว่าสกุลเงินบาท

เงื่อนไขการใช้บริการ 

ลูกค้าจะต้องระบุวัตถุประสงค์การฝากเงิน

 • ผู้ที่มีเงินตราต่างประเทศอันมีแหล่งที่มาจากต่างประเทศ ไม่ต้องแสดงภาระผูกพัน ฝากได้ไม่จำกัดจำนวน
 • ผู้ที่มีเงินตราต่างประเทศอันมีแหล่งที่มาจากในประเทศ
 • ลูกค้ามีภาระผูกพัน ฝากได้ตามจำนวนที่มีภาระผูกพัน ที่จะต้องชำระเงินตราต่างประเทศ (เงินที่นำฝากจะเป็นเงินที่ซื้อแลกเปลี่ยน หรือกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากนิติบุคคลรับอนุญาต)
 • ลูกค้าไม่มีภาระผูกพัน โดยมียอดคงค้างรวมทุกสกุลและทุกบัญชีไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือสกุลอื่นเทียบเท่า

จำนวน 5 สกุลเงินที่เปิดให้บริการ ได้แก่

 1. ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
 2. ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)
 3. เยน (JPY)
 4. ยูโร (EUR)
 5. ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)


ประเภทเงินฝาก : บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

 1. เป็นบัญชีที่จ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือตามคำสั่งของเจ้าของบัญชี ไม่มีสมุดคู่ฝาก ธนาคารจัดทำใบแจ้งรายการเดินบัญชี (Bank Statement) แจ้งให้ลูกค้าทราบทุกเดือน
 2. ไม่มีวงเงินเบิกเงินเกินบัญชี (OD)
 3. ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย
 4. ฝาก/ ถอน/ โอนเงินได้ทุกวันไม่จำกัดจำนวนครั้ง กรณีฝากด้วยเงินสด/ ธนบัตร ฝากได้ไม่เกินวันละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด
 5. ไม่มีบริการทำบัตร ATM และบัตรเดบิท VISA ELECTRON


ประเภทเงินฝาก : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

 1. จ่ายคืนเมื่อทวงถามโดยมีสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐาน
 2. ฝาก/ ถอน/ โอนเงินได้ทุกวันไม่จำกัดจำนวนครั้ง และกรณีฝากเป็นเงินสด/ธนบัตร ฝากได้ไม่เกินวันละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด


เงื่อนไขการฝากและถอนเงิน

 1. ฝาก/ถอนเงินได้ที่สาขาที่เปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศไว้เท่านั้น
 2. กำหนดจำนวนเงินฝากและจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ
 3. ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ฝาก ถอน/โอน ต่อวัน
 4. ไม่ใช้เช็คในการเบิก-ถอนเงิน ไม่มีวงเงินเบิกเงินเกินบัญชี สำหรับบัญชีกระแสรายวัน
 5. ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากและค่าธรรมเนียมโอนเงินเข้าหรือออกเรียกเก็บจากเจ้าของบัญชี
  - อัตราดอกเบี้ยเงินตราต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
  - บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ จัดเป็นบัญชีพิเศษที่เปิดเพื่อทำรายการเฉพาะตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
 6. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

บุคคลทั่วไป

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและกิจการร่วมค้าที่เป็นนิติบุคคล

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป และผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับธนาคาร
 2. หนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด) หนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
  (สำหรับกิจการร่วมค้านิติบุคคล) ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่หน่วยงานรับรอง
 3. หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือข้อบังคับ
 4. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี / หนังสือมอบอำนาจ
  กรณีไม่ได้ระบุผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชี และเบิกถอนเงินไว้ในรายงานการประชุม / หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี

บริษัทจำกัด

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป และผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับธนาคาร
 2. ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์
  (หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์) / ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
  ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 4. รายงานการประชุมกรรมการให้บริษัทเปิดบัญชีกับธนาคาร / หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี / หนังสือมอบอำนาจ
  (กรณีไม่ได้ระบุผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชีและเบิกถอนเงินไว้ในรายงานการประชุม / หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี)

ติดต่อสอบถาม 

 • ติดต่อได้ที่ TMB ทุกสาขา
 • Corporate Call Center 02-643-7000
 • TMB Contact Center โทร. 1558