บัญชีออมทรัพย์

บัญชีออมทรัพย์

รายละเอียดบัญชี

เป็นบริการเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามโดยมีสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานในการรับฝากเงิน เพื่อทำการ ฝาก / ถอน / โอนเงินตามความต้องการ

 • ออมระยะสั้นมีเงินใช้หมุนเวียน

  ต้องการออมเงินระยะสั้น

  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการออมเงินระยะสั้น และมีการหมุนเวียนเงินใช้จ่ายประจำ

 • ฟรีค่าธรรมเนียมในการกดเงิน

  เพิ่มความสะดวกในการชำระค่าสาธารณูปโภคหรืออื่นๆ

  ใช้บริการอื่นๆ ของธนาคารควบคู่กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้หลาย บริการใช้เป็นบัญชี เพื่อตัดชำระค่าสาธารณูปโภคหรืออื่นๆ ได้

 • ผ่อนจ่ายแสนสบาย

  เบิกถอนสะดวกด้วยบัตร ATM

  สามารถทำบัตร ATM และบัตรเดบิต VISA ELECTRON เพื่อความ สะดวกในการเบิกถอนเงิน

เงื่อนไขการใช้บริการ 

 • เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท 

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 

 • รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ตามประกาศของธนาคาร
 • ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้งทุกสิ้นงวดบัญชี
 • อัตราค่าธรรมเนียมอื่นเช่นเดียวกับเงินฝากออมทรัพย์ปกติ

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

บุคคลทั่วไป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้

บริษัท

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย หนังสือบริคณห์สนธิ
 • ใบจดทะเบียนการค้า
 • รายงานการประชุมว่าด้วยเรื่องการเปิดบัญชีสกุลเงินบาทพร้อมเงื่อนไขต่างๆ
 • ตัวอย่างลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรอง

ติดต่อสอบถาม 

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
 • TMB Contact Center 1558

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด