บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ

บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ

รายละเอียดบัญชี

บริษัทจะเป็นผู้จัดทำ “ใบแจ้งการชำระเงิน” (Pay-in Slip) มอบให้ลูกค้าของบริษัทเพื่อใช้ชำระ หรือสามารถใช้ใบนำฝากของธนาคารเพื่อใช้ชำระได้เช่นกัน บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการให้กับบริษัทที่มีคู่ค้ากระจายอยู‹ทั่วประเทศ เพื่อให้คู่ค้า สามารถรับชำระเงินเข้าในบัญชีคุณได้อย่างง่ายดาย ผ่านช่องทางสาขาธนาคารที่มีอยู่ทั่วประเทศ และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของธนาคาร ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็น ATM, Internet ธนาคารจะรวบรวมเงินที่ได้จากการรับชำระเงินทุกช่องทาง เข้าบัญชีของบริษัท ณ สิ้นวันหลังเวลาประมาณ 23.00 น. ในแต่ละวัน ลูกค้าสามารถดูข้อมูลการรับชำระเงินผ่านธนาคาร รวมถึงขอ้Œมูลผู้ชำระเงิน หมายเลขอ้างอิง จำนวนเงิน ช่อ‹งทางการชำระเงินและวันที่การชำระเงินผ่านทาง :

 • TMB Business CLICK เพื่อเรียกดูข้อมูลรับชำระเงินได้ระหว่างวัน สิ้นวัน และ ย้อนหลังได้ถึง 90 วัน
 • Email ในรูปแบบของรายงาน และข้อมูลแบบ text file แสดงรายละเอียดการรับชำระเงิน ณ สิ้นวัน เพื่อประโยชน์ในการกระทบยอดของบริษัท ณ สิ้นวัน
 • รับชำระเงินทุกช่องทาง

  บริการรับชำระและโอนเข้าบัญชีของบริษัทท่าน จากทุกช่องทางการรับชำระเงิน (สาขาธนาคาร, ATM, Internet Banking)

 • เรียกดูรายงานการรับชำระเงินจากระบบ Internet Banking

  ทั้งระหว่างวัน สิ้นวัน ย้อนหลัง 90 วัน เพื่อลดความยุ่งยากและประหยัดเวลาในการกระทบยอด

อัตราค่าธรรมเนียม 

 • 15 บาทต่อรายการ สำหรับในเขต
 • 30 บาทต่อรายการ สำหรับนอกเขต
 • ค่าธรรมเนียมการรับ-ส่งข้อมูล 5,000 บาทต่อเดือน

เงื่อนไขการใช้บริการ 

 • ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีบัญชีกระแสรายวันโดยบัญชีกระแสรายวันสามารถผูกคู่โอนกับบัญชีอื่นที่เปิดภายในสาขาเดียวกันได้

เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ผู้ขอใช้บริการแจ้งความประสงค์ใช้บริการ ณ สาขาที่ผู้ขอใช้บริการมีบัญชีอยู่
2. ลงนามในใบคำขอใช้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ Bill Payment และ TMB Business CLICK (ถ้าต้องการ)
พร้อมแนบเอกสารดังนี้

 • หนังสือรับรองจดทะเบียนการค้าที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทตามหนังสือจดทะเบียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลผู้รับมอบอำนาจและหนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

ติดต่อสอบถาม 

 • Corporate Call Center โทร 02-643-7000