บริการรับเงินสด

บริการรับเงินสด

รายละเอียดบัญชี

การรับเงินสด (Cash Collection) การให้บริการรับขนเงินสดของลูกค้านิติบุคคลโดยธนาคารหรือตัวแทนธนาคารดำเนินการรับเงินสดจากสถานที่ทำการลูกค้าหรือสาขา/สถานที่ที่ลูกค้ากำหนด และนำส่งให้ธนาคารหรือตัวแทนธนาคารทำการตรวจนับ และนำฝากเข้าบัญชีของลูกค้าที่มีกับธนาคารตามคำสั่งและสัญญาการใช้บริการ

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ 

  • ลูกค้านิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด ห้างร้าน
  • สหกรณ์ออมทรัพย์
  • องค์กรของรัฐ

ประโยชน์การบริการ 

  • ช่วยให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการขนส่งเงินสดของผู้ขอใช้บริการเข้านำฝากบัญชีธนาคาร
  • ช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการขนส่งเงินเพื่อนำฝากที่สถานที่ของธนาคาร
  • ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลการนำฝากจากรายงานที่ธนาคารจัดส่งให้ทุกวัน
  • ผู้ขอใช้บริการสามารถทราบประเภทข้อมูลรายการนำฝากของยอดเงินแต่ละรายการเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบทางบัญชี

ติดต่อสอบถาม 

  • Corporate Call Center โทร 02-643-7000
  • TMB Phone Banking 1558