บริการการหักบัญชีอัตโนมัติ

บริการการหักบัญชีอัตโนมัติ

รายละเอียดบัญชี

บริการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการต่างๆ โดยวิธีการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจากลูกค้ารายย่อยของบริษัทที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารทหารไทย ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการชำระค่าสินค้าและบริการ เหมาะกับบริษัทที่รับชำระเงินจากลูกค้าธรรมดา หรือนิติบุคคลเป็นงวดๆ เช่น การรับชำระค่าสมาชิก ค่าบริการสาธารณูปโภค ค่าเช่าซื้อ ฯลฯ เพียงแค่มีบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวันกับธนาคาร ทหารไทย ก็สามารถขอใช้บริการกับธนาคารได้ทันที

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

  • บริษัทได้รับเงินรวดเร็ว แน่นอนตามกำหนด เป็นประจำทุกงวด
  • เพิ่มช่องทางการชำระเงินให้กับบริษัท
  • ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรในการดำเนินการรับชำระเองที่บริษัท
  • ลดค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทสามารถขอรับผลการหักบัญชีเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Text File) เพื่อประโยชน์ในการกระทบยอดการตัดบัญชีลูกหนี้ และการออกใบเสร็จรับเงิน
  • อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ารายย่อยของบริษัท ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลานำเงินไปชำระที่บริษัท

ปัจจุบันธนาคารได้พัฒนาระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ารายย่อยที่ต้องการสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ โดยสามารถสมัครและทำการยื่นแบบฟอร์มหนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝากได้ที่บริษัทผู้รับเงินและสาขาของธนาคารทั่วประเทศ นอกเหนือจากนั้น สามารถสมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ซึ่งได้แก่ ตู้ ATM ของธนาคารทั่วประเทศ

ติดต่อสอบถาม 

  • Corporate Call Center โทร 02-643-7000
  • TMB Phone Banking 1558