สินเชื่อเพื่อผู้ซื้อสินค้า

สินเชื่อเพื่อผู้ซื้อสินค้า

รายละเอียดบัญชี

Flow การใช้วงเงิน

สินเชื่อเพื่อผู้ซื้อสินค้า

ผลิตภัณฑ์

โปรแกรมสินเชื่อเพื่อธุรกิจ สำหรับผู้ซื้อสินค้าและ/หรือบริการ หรือผู้แทนจำหน่ายของคู่ค้ารายใหญ่ (Sponsor)

ลักษณะวงเงิน

วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft) เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือ บริการกับคู่ค้ารายใหญ่ (Sponsor) เท่านั้น โดยมีช่องทางการเบิกจ่ายผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (TMB Supply Chain Portal) หรือเบิกจ่ายผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารทั่วประเทศ (ไม่ใช้สมุดเช็ค)

อัตราดอกเบี้ย

 1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 2. อัตราค่าธรรมเนียมวงเงินสินเชื่อคิด 1% ของวงเงินที่อนุมัติ
 3. กรณีที่ใช้ บสย. ค้ำประกันคิดอัตราค่าธรรมเนียมตามที่ บสย. กำหนด

หลักประกัน

หลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างน้อย 30 % ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ

ขั้นตอนการใช้วงเงิน

 1. ผู้ซื้อส่งใบสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการไปยังคู่ค้ารายใหญ่
 2. คู่ค้ารายใหญ่ส่งสินค้าพร้อมใบแจ้งหนี้ (Invoice) ไปยังผู้ซื้อ
 3. ผู้ซื้อสามารถเบิกจ่ายผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (TMB Supply Chain and Business Portal) หรือเบิกจ่ายผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารทั่วประเทศ (ไม่ใช้สมุดเช็ค)
 4. ธนาคารจะตรวจสอบวงเงินสินเชื่อคงเหลือของผู้ซื้อ และโอนเงินเพื่อไปชำระค่าสินค้าให้กับคู่ค้ารายใหญ่

เอกสารประกอบ การพิจารณา

เอกสาร บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
ผู้กู้/
ผู้กู้ร่วม
ผู้ค้ำประกัน/
คู่สมรส
นิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนาม/
ผู้ถือหุ้นเกิน 30%
- สำเนาบัตรประชาชน icon dot select icon dot select   icon dot select
- สำเนาทะเบียนบ้าน icon dot select icon dot select   icon dot select
- สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด icon dot select   icon dot select  
- สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน icon dot select   icon dot select  
- สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้บุคคล icon dot select      
- สำเนาใบทะเบียนการค้า icon dot select      
- สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) icon dot select icon dot select   icon dot select
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) icon dot select icon dot select   icon dot select
- สำเนาสัญญาซื้อขาย หรือสัญญามัดจำค่าสินค้า ทรัพย์สิน (ถ้ามี) icon dot select     icon dot select
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน / บริษัทไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นเอกสาร     icon dot select  
- หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท     icon dot select  
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นเอกสาร     icon dot select  
- รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้ขอสินเชื่อ และเปิดบัญชีกับธนาคารไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร     icon dot select  
- รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)     icon dot select  
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร     icon dot select  
- ภ.พ.30 ย้อนหลัง 3 เดือน     icon dot select  
- งบการเงินย้อนหลัง 1 ปี     icon dot select  
- หนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต icon dot select   icon dot select  

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขสิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติของลูกค้า 

 • นิติบุคคลหรือบุคคลที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย
 • มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจอย่างน้อย 2 ปี มีธุรกรรมการค้ากับคู่ค้ารายใหญ่อย่างน้อย 1 ปี และถูกแนะนำให้เข้าร่วมโปรแกรม
 • ไม่เป็นธุรกิจในเครือกับคู่ค้ารายใหญ่
 • ไม่มีประวัติการชำระเงินล่าช้ากับคู่ค้ารายใหญ่เกิน 30 วัน โดยตรวจสอบการชำระเงินย้อนหลัง 1 ปี
 • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร และปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด และไม่เป็นหนี้ NPL
 • ปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการเงินหรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลฟื้นฟูกิจการ

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ 

 • เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจจากการได้รับเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
 • ลดต้นทุนทางการเงิน จากอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมพิเศษและได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากจากส่วนลดการค้าจากคู่ค้ารายใหญ่
 • หลักประกันต่ำ
 • เพิ่มความสะดวกในการเบิกใช้วงเงิน

ติดต่อสอบถาม 

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
 • TMB Phone Banking 1558