สินเชื่อเพื่อผู้ขายสินค้า

สินเชื่อเพื่อผู้ขายสินค้า

รายละเอียดบัญชี

Flow การใช้วงเงิน

Flow การใช้วงเงิน

ผลิตภัณฑ์

โปรแกรมสินเชื่อเพื่อธุรกิจ สำหรับผู้ขายสินค้าและ/หรือบริการให้กับคู่ค้ารายใหญ่ (Sponsor)

ลักษณะวงเงิน

วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน โดยเป็นลักษณะการให้สินเชื่อหลังการส่งมอบสินค้าให้กับคู่ค้ารายใหญ่ (Post Shipment Financing) ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อคู่ค้ารายใหญ่ ได้ยืนยันการรับสินค้าและส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้ (Invoice) ให้กับธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม

 1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 2. อัตราค่าธรรมเนียมรายปีคิด 1% ต่อปี ของวงเงินที่อนุมัติ

หลักประกัน

ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนการใช้วงเงิน

 1. คู่ค้ารายใหญ่ส่งใบสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ (P/O) ไปยังผู้ขาย
 2. ผู้ขายส่งสินค้าพร้อมใบแจ้งหนี้ (Invoice) ไปยังคู่ค้ารายใหญ่
 3. คู่ค้ารายใหญ่ตรวจสอบสินค้า และยืนยันการรับสินค้าพร้อม Upload ข้อมูลใบแจ้งหนี้ (Invoice) ให้กับธนาคาร
 4. เบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อที่ได้รับแจ้งจากธนาคารตามปกติ
 5. เมื่อครบกำหนดคู่ค้ารายใหญ่จะโอนเงินหรือทำเช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคาร
 6. ธนาคารทำการตัดชำระหนี้ และโอนเงินส่วนที่เหลือเข้าบัญชีลูกค้า

เอกสารประกอบ การพิจารณาเบื้องต้น

เอกสาร บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
ผู้กู้/
ผู้กู้ร่วม
ผู้ค้ำประกัน/
คู่สมรส
นิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงนาม/
ผู้ถือหุ้นเกิน 30%
- สำเนาบัตรประชาชน icon dot select icon dot select   icon dot select
- สำเนาทะเบียนบ้าน icon dot select icon dot select   icon dot select
- สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด icon dot select   icon dot select  
- สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน icon dot select   icon dot select  
- สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้บุคคล icon dot select      
- สำเนาใบทะเบียนการค้า icon dot select      
- สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) icon dot select icon dot select   icon dot select
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) icon dot select icon dot select   icon dot select
- สำเนาสัญญาซื้อขาย หรือสัญญามัดจำค่าสินค้า ทรัพย์สิน (ถ้ามี) icon dot select     icon dot select
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน / บริษัทไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นเอกสาร     icon dot select  
- หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท     icon dot select  
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นเอกสาร     icon dot select  
- รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้ขอสินเชื่อ และเปิดบัญชีกับธนาคารไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร     icon dot select  
- รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)     icon dot select  
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร     icon dot select  
- ภ.พ.30 ย้อนหลัง 3 เดือน     icon dot select  
- งบการเงินย้อนหลัง 1 ปี     icon dot select  
- หนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต icon dot select   icon dot select  

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขสิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติของลูกค้า 

 • นิติบุคคลหรือบุคคลที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย
 • มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจอย่างน้อย 2 ปี มีธุรกรรมการค้ากับคู่ค้ารายใหญ่อย่างน้อย 1 ปี และ ถูกแนะนำให้เข้าร่วมโปรแกรม
 • ไม่เป็นธุรกิจในเครือกับคู่ค้ารายใหญ่
 • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร และปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด และไม่เป็นหนี้ NPL
 • ปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการเงินหรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลฟื้นฟูกิจการ

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ 

 • เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจจากการได้รับเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องรอครบกำหนดเทอมการค้า
 • ลดต้นทุนทางการเงิน จากอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมพิเศษ
 • ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ติดต่อสอบถาม 

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
 • TMB Phone Banking 1558