บริการด้านบริหารจัดการเงินระหว่‹างบัญชีต่‹างธนาคารเพื่อสภาพคล่‹องธุรกิจทั้งองค์กร

บริการด้านบริหารจัดการเงินระหว่‹างบัญชีต่‹างธนาคารเพื่อสภาพคล่‹องธุรกิจทั้งองค์กร

รายละเอียดบัญชี

 • ลดหย่อนภาษีได้

  ลดตŒ้นทุนในการบริหารจัดการ

  ลดต้Œนทุนในการบริหารจัดการ จากการลดการจ่‹ายดอกเบี้ยการใชŒวงเงินโอดี โดยสามารถโอนเงินคงเหลือจากบัญชี TMB ไปให้Œบัญชีต‹่างธนาคารที่มีการใช้Œวงเงินโอดี

 • มีสภาพคล่องสูง

  สะดวกในการบริหารจัดการสภาพคล่‹อง

  ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน ลดภาระในการรวบรวมเงินจากบัญชีที่มีอยู่‹หลายธนาคาร โดยให้Œธนาคารกระทำการแทน

 • ลดหย่อนภาษีได้

  สามารถทราบสถานะทางการเงินของบริษัทได้Œอย‹่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 • บริการโอนเงินภายในบริษัทระหว่‹างบัญชี TMB และบัญชีต่‹างธนาคาร
 • บัญชี TMB ตŒ้องเปš็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน สำหรับบัญชีธนาคารอื่น ตŒ้องเปš็นบัญชีกระแสรายวันเท‹่านั้น
 • ธนาคารจะทำการโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันของธนาคารอื่นโดยการจ‹่ายเช็คของธนาคารนั้นๆ เขŒาบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของ TMB กรณีที่มีจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารอื่น
 • ธนาคารจะทำการโอน Bahtnet จากบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของ TMB ไปยังบัญชีกระแสรายวันของธนาคารอื่น กรณีที่บัญชีธนาคารอื่นมีจำนวนเงินคงเหลือติดลบหรือใช้Œวงเงินโอดี
 • การโอนเงินระหว‹่างบัญชี TMB และบัญชีต‹่างธนาคาร จะโอนเฉพาะจำนวนเงินที่เป็šน Good Fund เท่‹านั้น
 • ธนาคารจะทำการโอนเงินเฉพาะวันทำการของธนาคารเท‹่านั้น
 • ธนาคารจะใชŒ้จำนวนเงินคงเหลือ ณ เวลา 13.30 น. ในการจ่‹ายเช็คและฝากเขŒาบัญชี TMB และการโอน Bahtnet ไปยังบัญชีธนาคารอื่น รายการที่เกิดขึ้นหลังเวลา 13.30 น. ธนาคารจะทำรายการในวันทำการถัดไป
 • ธนาคารจะส่‹งรายละเอียดการโอนเงินให้Œกับบริษัททาง Email หรือ Fax เพื่อยืนยันจำนวนเงินในการจ‹่ายเช็ค และการโอน Bahtnet

TMB Cross-Bank Pooling

อัตราค่‹าธรรมเนียม 

ค่‹าธรรมเนียมแรกเข้Œา 5,000 บาท/บริษัท และรายเดือน 3,000 บาท/บริษัท/เดือน หรือตามประกาศค่‹าธรรมเนียมของธนาคาร

เงื่อนไขการใหŒ้บริการ 

 • บัญชีที่สมัครใช้Œบริการต้Œองเป็šนบัญชีนิติบุคคลเดียวกันเท่‹านั้น
 • กรณีที่บริษัทมีความประสงค์ให้ธŒนาคารตรวจสอบจำนวนเงินคงเหลือในบัญชี บริษัทต้อŒงส่ง‹มอบ User และ Password สำหรับบริการ Internet Banking ของธนาคารอื่นๆ ที่มีสิทธิสำหรับ Inquiry Balance เท‹่านั้น โดยต้อŒงจำกัดสิทธิธนาคารไม่ใ‹ห้สŒามารถทำธุรกรรมอื่นใดได้ทŒั้งสิ้น
 • บริษัทต้อŒงส่ง‹มอบเช็คธนาคารอื่นที่ระบุชื่อผูรŒับเงินเป็นšชื่อของบริษัทพร้อŒมลงนามในชอ‹งผูสŒั่งจ่า‹ยระบุ “A/C Payee Only” และขีดฆ่า‹ หรือผู้ถŒือออก โดยเว้Œนข‹องจำนวนเงินและวันที่สั่งจ‹่ายไว้Œให้Œธนาคารระบุในการโอนเงินเท่‹านั้น
 • ในกรณีที่บัญชีของผู้ŒขอใชŒ้บริการที่เปิดไวŒ้กับธนาคารไม‹่มีเงิน หรือมีเงินไม่‹เพียงพอ (รวมวงเงินโอดี) ที่จะให้Œธนาคารโอนไปยังบัญชีของผู้Œขอใช้บริการที่เปิดไว้Œกับธนาคารอื่น ธนาคารสงวนสิทธิที่จะไม‹่ดำเนินการโอนเงินทาง Bahtnet
 • บริษัทตŒ้องยืนยันรายการโอนเงินใหŒทางธนาคารทาง Email หรือ Fax ภายในเวลา 14.00 น. กรณีส‹่งทาง Fax จะตŒ้องลงนามโดยผูŒ้มีอำนาจลงนามตามที่แจ้Œงไว้ŒในใบคำขอใชŒ้บริการ กรณีส‹่งทาง Email จะตŒ้องส่‹งออกจาก Email Address ที่กำหนดในใบคำขอใชŒ้บริการ และมีข้Œอความที่เป็šนคำสั่งยืนยันให้Œธนาคารดำเนินการได้

เอกสารการสมัคร 

 • ใบคำขอใชŒ้บริการ TMB Cross-Bank Pooling โดยระบุเลขที่บัญชี TMB และเลขที่บัญชีธนาคารอื่น พร้Œอมทั้งเงื่อนไขที่บริษัทต้Œองการ ลงนามโดยผู้Œมีอำนาจของบริษัท
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท อายุไม่เ‹กิน 3 เดือน พร้อŒมลงนามโดยผู้มŒีอำนาจหรือผู้ทŒำการแทนบริษัทเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อŒ ง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้Œมีอำนาจหรือผู้Œทำการแทนบริษัท (ตามที่หนังสือรับรองฯ ระบุ) พรŒ้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้Œอง
 • หนังสือมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท (ถŒ้ามี)

ติดต่อสอบถาม 

 • Corporate Call Center โทร. 02-643-7000
 • เจ้Œาหน้Œาที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้Œาธุรกิจ หรือ เจŒ้าหน้Œาที่งานการตลาดผลิตภัณฑ์ธุรกรรมทางการเงิน