บริการด้านบริหารจัดการเงินระหว่างบัญชีบริษัทและบริษัทในเครือเพื่อสภาพคล่องธุรกิจทั้งองค์กร

บริการด้านบริหารจัดการเงินระหว่างบัญชีบริษัทและบริษัทในเครือเพื่อสภาพคล่องธุรกิจทั้งองค์กร

รายละเอียดบัญชี

 • เหมาะกับลูกค้าประเภทธุรกิจ

  ลดต้Œนทุนในการบริหารจัดการ

  ลดตŒ้นทุนในการบริหารจัดการ เนื่องจากลดการจ‹่ายดอกเบี้ยการใชŒ้วงเงินโอดี โดยสามารถโอนเงินจากบริษัทในเครือที่มีเงินคงเหลืออยู่‹ในบัญชีไปใหŒ้บริษัทในเครือที่มีการใช้Œวงเงินโอดี

 • มีสภาพคล่องสูง

  สะดวกในการบริหารจัดการสภาพคล่‹อง

  ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน ลดภาระไม่‹ตŒ้องคอยติดตามการเคลื่อนไหวของบัญชีและโอนเงิน โดยใหŒ้ธนาคารกระทำการแทน

 • ลดหย่อนภาษีได้

  ลดค‹่าใช้Œจ่ายในการโอนเงินระหว่‹างบริษัทในเครือ

  โดยไม่‹ตŒ้องจ่‹ายเช็คและเสียค่‹าธรรมเนียมการโอนเงินขŒ้ามเขต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 • บริการโอนเงินอัตโนมัติระหว‹างบริษัทในเครือ โดยสามารถผูกบัญชีไดŒ้ทั้งบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน
 • สามารถระบุเงื่อนไขในการโอนเงิน เช่‹น โอนทุกวัน (Daily) โอนทุกสัปดาห์ (Weekly) หลังจากทำรายการทางบัญชีต‹่างๆ เสร็จสิ้นแล้Œว ระบบจะทำการโอนเงินอัตโนมัติตามความสัมพันธ์ที่สรŒ้างไว้Œ ซึ่งรูปแบบการโอนเงินนั้นสามารถเลือกได้Œ 3 ประเภท ดังนี้
  • โอนเงินจากบัญชีที่มีจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีบริษัทลูกไปที่บัญชีบริษัทแม่‹ (Sweep)
  • โอนเงินจากบัญชีที่มีจำนวนเงินคงเหลือไปยังบัญชีที่มีการใช้Œวงเงินโอดีเพื่อกลบจำนวนเงินที่ติดลบ (Fill Deficit)
  • โอนเงินกลับมาในเช้Œาวันรุ‹่งขึ้นเพื่อให้Œทุกบัญชีมีจำนวนเงินในบัญชีเหมือนเดิมเพื่อการบริหารจัดการทางการเงินของธุรกิจต‹อไป (Sweep Back)
 • บริษัทสามารถตั้งค‹่าจำนวนเงินคงเหลือไดŒ้ ดังนี้
  • ตั้งค่‹าจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีเปšนศูนย์ - Zero Balance Account (ZBA)
  • ตั้งค‹่าจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีเป็šนค่‹าที่กำหนด - Target Balance Account (TBA)
  • ตั้งค่า‹ จำนวนเงิน คงเหลือในบัญชีอยู่ใ‹นระหว่า‹งค่า‹ ที่กำหนด - Range Balance Account (RBA) เช่น‹ จำนวนเงิน คงเหลืออยู่ใ‹นระหว่า‹ง 10,000-20,000 บาท
 • ผูกบัญชีได้Œไม่‹จำกัด ทั้งบัญชีที่อยู่‹ในสาขาเดียวกันและต‹่างสาขาทั่วประเทศ
 • กำหนดลำดับในการโอนเงินให้Œเปš็นไปตามโครงสรŒ้างบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือได้Œไม่‹จำกัด
 • ระบบจะไม่‹โอนยอดเช็คที่รอ Clearing จนกว‹่าจะรูŒ้ผลเช็คฉบับนั้น ๆ
 • ระบบจะทำการคำนวณดอกเบี้ยกูŒ้ยืมระหว‹่างบริษัทในเครือ พรŒ้อมออกรายงานการกูŒยืมและตั๋วสัญญาใช้Œเงิน
 • บริษัทสามารถกำหนดวันในการชำระดอกเบี้ยกูŒยืม (Interest Settlement) ระหว่‹างบริษัทในเครือ ในรูปแบบต‹่างๆ เช่‹น ชำระทุกวัน (Daily), ชำระทุกสัปดาห์ (Weekly), ชำระทุกเดือน (Monthly) เป็šนต้Œน

TMB Group Pooling

อัตราค่‹าธรรมเนียม 

ค‹่าธรรมเนียมแรกเขŒ้า 2,000 บาท/กลุ‹่มบริษัท และรายเดือน 1,000 บาท/กลุ่‹มบริษัท/เดือน หรือตามประกาศค‹่าธรรมเนียมของธนาคาร

เงื่อนไขการให้Œบริการ 

 • บัญชีที่สมัครเปšนบัญชีชื่อเดียวกันหรือเปšนบัญชีบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทที่ใช้Œบริการต้ŒองถือหุŒ้นในบริษัทในเครือ ตั้งแต่‹รŒ้อยละ 25 ขึ้นไป
 • ธนาคารจะใหŒ้บริการโอนเงินต‹่อเมื่อมีเงินในบัญชี หรือวงเงินสินเชื่อเพียงพอตามจำนวนเงินที่ขอเบิก-โอนเงินเท‹านั้น หากเงินในบัญชีหลักไม่‹มี หริอมีไม่‹พอให้Œดำเนินการ ระบบจะไม่‹ทำการโอนเงินอัตโนมัติใหŒ้
 • การโอนเงินจากบัญชีระดับล่า‹งนั้น ธนาคารจะทำการโอนไปแต่เ‹ฉพาะจำนวนเงิน คงเหลือเท่า‹นั้น ในกรณีที่จำนวนเงิน คงเหลือนั้นมีจำนวนเงินตามเช็ค หรือ ตราสารทางการเงิน อื่นใดที่นำเข้าŒ บัญชีไว้แŒล้วŒ แต่ย‹ังรอผลการเรยีกเก็บรวมอยู่ด้‹วŒย ธนาคารยังไม่โ‹อนจำนวนเงิน ที่ยังรอผลการเรียกเก็บอยู่‹นั้นไปยังบัญชีระดับบน ทั้งนี้ จนกว‹่าจะเรียกเก็บเงินได้Œแล้Œว
 • การเปลี่ยนแปลงโครงสรŒางหรือการยกเลิกการใช้Œบริการ จะต้Œองแจ้Œงเปš็นลายลักษณ์อักษรใหŒ้ทราบล‹่วงหน้Œาไม่‹น้Œอยกว่‹า 30 วัน ก‹่อนวันที่จะมีผลการเปลี่ยนแปลงหรือการสิ้นสุดการให้Œบริการ

เอกสารการสมัคร 

 • ใบคำขอใช้Œบริการ TMB Group Pooling โดยระบุเลขที่บัญชี พรŒอมทั้งเงื่อนไขที่บริษัทตŒ้องการ ลงนามโดยผู้Œมีอำนาจของแต่‹ละบริษัท
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท อายุไม่‹เกิน 3 เดือนของทุกบริษัทที่อยู่‹ในโครงสร้Œาง พรŒ้อมลงนามโดยผู้Œมีอำนาจ หรือผูŒ้ทำการแทนบริษัทเพื่อรับรองสำเนาถูกต้Œอง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูŒ้มีอำนาจหรือผู้Œทำการแทนบริษัท (ตามที่หนังสือรับรองฯ ระบุ) พร้ŒอมลงนามรับรองสำเนาถูกตŒ้อง
 • หนังสือมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท (ถŒ้ามี)
 • กรณีลูกค้ŒาตŒ้องการโอนเงินระหว‹า่งบัญชีของกลุ‹่มลูกค้Œานิติบุคคล ตŒ้องมี รายงานการประชุมของผู้ŒถือหุŒ้น และคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
 • ในเครือทุกบริษัท โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมต้Œองระบุว่‹าผูŒ้เขŒาร‹วมการประชุมทุกคนอนุมัติใหŒ้มีการใช้Œบริการโอนเงินระหว่‹างบัญชี ของบริษัทตนและบัญชีของบริษัทในเครือ ที่เปิดกับธนาคาร โดยกรรมการผู้ŒเขŒาร‹วมประชุมทุกคนต้ŒองลงนามรับรองการประชุมพรŒ้อมแนบสำเนา บัตรประชาชน และลงนามรับรองสำเนาถูกต้Œอง
 • บอจ.5 บัญชีผูŒถือหุ้Œน อายุไม่‹เกิน 3 เดือน

ติดต่‹อสอบถาม 

 • TMB Corporate Call Center โทร 02-643-7000
 • เจŒ้าหนŒ้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้Œาธุรกิจ หรือ เจŒ้าหน้Œาที่งานการตลาดผลิตภัณฑ์ธุรกรรมทางการเงิน