บริการด้านบริหารจัดการเงินระหว่างบัญชีบริษัทและบริษัทในเครือเพื่อสภาพคล่องธุรกิจทั้งองค์กร

บริการด้านบริหารจัดการเงินระหว่างบัญชีบริษัทและบริษัทในเครือเพื่อสภาพคล่องธุรกิจทั้งองค์กร

รายละเอียดบัญชี

  

 • เหมาะกับลูกค้าประเภทธุรกิจ

  ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ

  ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ เนื่องจากลดการจ่ายดอกเบี้ยการใช้วงเงินโอดี โดยสามารถโอนเงินจากบริษัทในเครือที่มีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีไปให้บริษัทในเครือที่มีการใช้วงเงินโอดี

 • มีสภาพคล่องสูง

  สะดวกในการบริหารจัดการสภาพคล่อง

  ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน ลดภาระไม่ต้องคอยติดตามการเคลื่อนไหวของบัญชีและโอนเงิน โดยให้ธนาคารกระทำการแทน

 • ลดหย่อนภาษีได้

  ลดค่าใช้จ่ายในการโอนเงินระหว่างบริษัทในเครือ

  โดยไม่ต้องจ่ายเช็คและเสียค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 • บริการโอนเงินภายในบริษัทระหว่างบัญชี TMB และบัญชีต่างธนาคาร
 • บัญชี TMB ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน สำหรับบัญชีธนาคารอื่น ต้องเป็นบัญชีกระแสรายวันเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันของธนาคารอื่นโดยการจ่ายเช็คของธนาคารนั้นๆ เข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของ TMB กรณีที่มีจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารอื่น
 • ธนาคารจะทำการโอน Bahtnet จากบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของ TMB ไปยังบัญชีกระแสรายวันของธนาคารอื่น กรณีที่บัญชีธนาคารอื่นมีจำนวนเงินคงเหลือติดลบหรือใช้วงเงินโอดี
 • การโอนเงินระหว่างบัญชี TMB และบัญชีต่างธนาคาร จะโอนเฉพาะจำนวนเงินที่เป็น Good Fund เท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการโอนเงินเฉพาะวันทำการของธนาคารเท่านั้น
 • ธนาคารจะใช้จำนวนเงินคงเหลือ ณ เวลา 13.30 น. ในการจ่ายเช็คและฝากเขาบัญชี TMB และการโอน Bahtnet ไปยังบัญชีธนาคารอื่น รายการที่เกิดขึ้นหลังเวลา 13.30 น. ธนาคารจะทำรายการในวันทำการถัดไป
 • ธนาคารจะส่งรายละเอียดการโอนเงินให้กับบริษัททาง Email หรือ Fax เพื่อยืนยันจำนวนเงินในการจ่ายเช็ค และการโอน Bahtnet

TMB Cross-Bank Pooling

อัตราค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บาท/กลุ่มบริษัท และรายเดือน 1,000 บาท/กลุ่มบริษัท/เดือน หรือตามประกาศค่าธรรมเนียมของธนาคาร

เงื่อนไขการให้บริการ 

 • บัญชีที่สมัครใช้บริการต้องเป็นบัญชีนิติบุคคลเดียวกันเท่านั้น
 • กรณีที่บริษัทมีความประสงค์ให้ธนาคารตรวจสอบจำนวนเงินคงเหลือในบัญชี บริษัทต้องส่งมอบ User และ Password สำหรับบริการ Internet Banking ของธนาคารอื่นๆ ที่มีสิทธิสำหรับ Inquiry Balance เท่านั้น โดยต้องจำกัดสิทธิธนาคารไม่ให้สามารถทำธุรกรรมอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 • บริษัทต้องส่งมอบเช็คธนาคารอื่นที่ระบุชื่อผูรับเงินเป็นชื่อของบริษัทพร้อมลงนามในช่องผู้สั่งจ่ายระบุ “A/C Payee Only” และขีดฆ่า หรือผู้ถือออก โดยเว้นช่องจำนวนเงินและวันที่สั่งจ่ายไว้ให้ธนาคารระบุในการโอนเงินเท่านั้น
 • ในกรณีที่บัญชีของผู้ขอใช้บริการที่เปิดไว้กับธนาคารไม่มีเงิน หรือมีเงินไม่เพียงพอ (รวมวงเงินโอดี) ที่จะให้ธนาคารโอนไปยังบัญชีของผู้ขอใช้บริการที่เปิดไว้กับธนาคารอื่น ธนาคารสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการโอนเงินทาง Bahtnet
 • บริษัทต้องยืนยันรายการโอนเงินให้ทางธนาคารทาง Email หรือ Fax ภายในเวลา 14.00 น. กรณีส่งทาง Fax จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามที่แจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการ กรณีส่งทาง Email จะต้องส่งออกจาก Email Address ที่กำหนดในใบคำขอใช้บริการ และมีข้อความที่เป็นคำสั่งยืนยันให้ธนาคารดำเนินการได้

เอกสารการสมัคร 

 • ใบคำขอใช้บริการ TMB Group Pooling โดยระบุเลขที่บัญชี พร้อมทั้งเงื่อนไขที่บริษัทต้องการ ลงนามโดยผู้มีอำนาจของแต่ละบริษัท
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือนของทุกบริษัทที่อยู่ในโครงสร้าง พร้อมลงนามโดยผู้มีอำนาจ หรือผู้ทำการแทนบริษัทเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจหรือผู้ทำการแทนบริษัท (ตามที่หนังสือรับรองฯ ระบุ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท (ถ้ามี)
 • กรณีลูกค้าต้องการโอนเงินระหว่างบัญชีของกลุ่มลูกค้านิติบุคคล ต้องมีผู้เข้าร่วมรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทของบริษัทในเครือทุกบริษัท โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมต้องระบุว่าผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนอนุมัติให้มีการใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีของบริษัทตนและบัญชีของบริษัทในเครือที่เปิดกับธนาคาร โดยกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องลงนามรับรองการประชุมพร้อมแนบสำเนา บัตรประชาชน และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • บอจ.5 บัญชีผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน

ติดต่อสอบถาม 

 • TMB Corporate Call Center โทร 02-643-7000
 • เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ หรือผู้ชำนาญการธุรกรรมการเงินภายในประเทศ