บริการโอนสิทธิ์การรับเงิน

บริการโอนสิทธิ์การรับเงิน

รายละเอียดบัญชี

บริการทำการโอนสิทธิ์การรับเงินใน L/C ให้กับบุคคลที่3ตามคำสั่งของผู้ส่งออกซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ในเลตเตอร์ออฟเครดิตในกรณีเงินโอนค่าสินค้าขาเข้ายังไม่โอนเข้ามาที่ TMB และบริการชำระเงินให้บุคคลที่ 3 (Payment Instruction) ใช้หลังจากเงินโอนเข้ามาที่ TMB แล้ว

โดยธนาคารจะทำการโอนเงินให้บุคคลที่ 3 ตามคำสั่งใน L/C เหมาะสำหรับพ่อค้าคนกลาง ที่อาจจะไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันตาม L/C ที่รับมา ก็สามารถตกลงกับผู้ผลิตในประเทศให้ช่วยดำเนินการแทน โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้ผลิตที่แท้จริง

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ส่งออก ทำให้สามารถติดต่อผู้ผลิตในประเทศเพื่อทำการผลิตแทนได้ จึงสามารถส่งสินค้าได้ครบจำนวนและทันเวลา
  • หมดปัญหาการจัดทำสัญญาโอนเงินและการชำระเงินค่าสินค้าไปยังผู้ผลิต เนื่องจากธนาคารช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออก โดยการโอนเงินไปยังผู้ผลิตได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามคำสั่งที่ระบุในสัญญาโอนสิทธ์การรับเงินซึ่งทั้งสองฝ่ายทำร่วมกันที่ ธนาคาร

บริการโอนสิทธิ์การรับเงิน

ช่องทางการให้บริการ 

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  • ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
  • TMB Business Click

ติดต่อสอบถาม 

  • TMB Corporate Call Center 02-643-7000
  • ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า RM (Relationship Manager) หรือ TPA (Trade Product Advisor) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสการตลาดธุรกิจการค้าต่างประเทศ