บริการยืนยันเลตเตอร์ออฟเครดิต

บริการยืนยันเลตเตอร์ออฟเครดิต

รายละเอียดบัญชี

บริการยืนยันการชำระเงินตาม L/C ให้แก่ผู้ส่งออกโดยธนาคารจะชำระเงินทันทีหรือรับรองจ่ายตั๋วแลกเงินหากผู้ขายยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่ระบุใน L/C ทุกประการ 

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • อุ่นใจว่าจะได้รับชำระเงินค่าสินค้าอย่างแน่นอน หากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุใน L/C ได้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ
  • ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ซื้อสินค้ารายใหม่ หรือ L/C จากประเทศที่ไม่คุ้นเคย

บริการยืนยันเลตเตอร์ออฟเครดิต

ช่องทางการให้บริการ 

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  • ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
  • TMB Business Click

ติดต่อสอบถาม 

  • TMB Corporate Call Center 02-643-7000
  • ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า RM (Relationship Manager) หรือ TPA (Trade Product Advisor) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสการตลาดธุรกิจการค้าต่างประเทศ