สินเชื่อเพื่อการส่งออก

สินเชื่อเพื่อการส่งออก

รายละเอียดบัญชี

สินเชื่อสำหรับผู้ส่งออก เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบในการผลิตเตรียมส่งออก แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

  • สินเชื่อแพ็กกิ้งเครดิตแบบมีเลตเตอร์ออฟเครดิตกำกับ (Packing Credit under L/C)
  • สินเชื่อแพ็กกิ้งเครดิตแบบมีใบสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อขายกำกับ (Packing Credit under Purchasing Order/Contract)

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ขจัดปัญหาเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอให้หมดไปด้วยสินเชื่อเพื่อการส่งออกซึ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถชำระเงินค่าวัตถุดิบและสินค้าเพื่อผลิตส่งออกได้

สินเชื่อเพื่อการส่งออก

ช่องทางการให้บริการ 

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  • ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
  • TMB Business Click

ติดต่อสอบถาม 

  • TMB Corporate Call Center 02-643-7000
  • ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า RM (Relationship Manager) หรือ TPA (Trade Product Advisor) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสการตลาดธุรกิจการค้าต่างประเทศ