บริการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต

บริการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต

รายละเอียดบัญชี

บริการโอน L/C ให้กับผู้รับประโยชน์รายอื่นๆ กรณีที่ผู้ขายไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันความต้องการ จึงอาจจะหาผู้รับประโยชน์รายอื่นให้ส่งสินค้าแทน หรือ ในกรณีที่ผู้ขายเป็นคนกลางระหว่างผู้ผลิต และผู้ส่งสินค้า (Supplier) และผู้ซื้อ โดยคนกลางจะได้กำไรจากส่วนต่างระหว่างมูลค่าใน L/C ต้นฉบับ และมูลค่าของจำนวนเงินที่โอน

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • เหมาะสำหรับลูกค้าผู้ส่งออกที่เป็นตัวกลางจำหน่ายสินค้า (Middle Man) เพราะจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินที่โอนกับจำนวนที่ ระบุใน L/C
  • เพิ่มโอกาสทางการค้า กรณีไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันหรือไม่เพียงพอกับคำสั่งซื้อ ผู้ส่งออกหรือผู้รับประโยชน์รายแรกสามารถติดต่อให้บริษัทผู้รับผลิตสินค้า รายอื่นๆ ทำการผลิตสินค้าและส่งไปในนามของผู้รับประโยชน์รายแรกได้โดยการโอน L/C ที่ธนาคาร TMB

บริการโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต

ช่องทางการให้บริการ 

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  • ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
  • TMB Business Click

ติดต่อสอบถาม 

  • TMB Corporate Call Center 02-643-7000
  • ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า RM (Relationship Manager) หรือ TPA (Trade Product Advisor) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสการตลาดธุรกิจการค้าต่างประเทศ