บริการออกหนังสือค้ำประกันเพื่อการออกสินค้า

บริการออกหนังสือค้ำประกันเพื่อการออกสินค้า

รายละเอียดบัญชี

บริการออกหนังสือค้ำประกันให้กับบริษัทเรือ กรณีสินค้าตาม L/C มาถึงท่าเรือปลายทางแล้วแต่เอกสารต้นฉบับยังมาไม่ถึง ผู้นำเข้าสามารถติดต่อให้ธนาคารลงนามร่วมกับตนเพื่อออกเอกสารค้ำประกันภาระหนี้กับบริษัทเรือในการปล่อยสินค้าให้ผู้นำเข้าก่อนได้รับใบตราส่งสินค้า(Bill of Lading; B/L) และเมื่อผู้นำเข้าได้รับใบตราส่งสินค้า (B/L)ต้องนำไปแลกเปลี่ยนกับหนังสือค้ำประกัน (Shipping Guarantee; S/G) จากบริษัทเรือหลังจากนั้น ธนาคารจะคืนหนังสือค้ำประกัน (Letter of Indemnity) ให้ผู้นำเข้าที่นำหนังสือค้ำประกันมาคืน

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ออกสินค้าได้รวดเร็ว ทันความต้องการ ทำให้สามารถผลิตหรือจำหน่ายสินค้าได้ทันเวลา และยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าเช่าโกดังเพื่อเก็บรักษาสินค้า เป็นต้น
  • เสริมสภาพคล่องในการทำธุรกิจ เพราะสามารถนำสินค้าไปจำหน่ายได้เร็วจึงได้รับเงินค่าสินค้าเร็วขึ้น

บริการออกหนังสือค้ำประกันเพื่อการออกสินค้า

ช่องทางการให้บริการ 

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  • ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
  • TMB Business Click

ติดต่อสอบถาม 

  • TMB Corporate Call Center 02-643-7000
  • ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า RM (Relationship Manager) หรือ TPA (Trade Product Advisor) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสการตลาดธุรกิจการค้าต่างประเทศ