สินเชื่อรับซื้อลดเอกสารส่งออกแบบใช้วงเงินของธนาคารผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต

สินเชื่อรับซื้อลดเอกสารส่งออกแบบใช้วงเงินของธนาคารผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต

รายละเอียดบัญชี

L/C เป็นการรับซื้อลดตั๋วส่งออกแบบซื้อขาด (ไม่มีสิทธิไล่เบี้ยจากผู้ขายตั๋วเงินส่งออก) ที่ผ่านการยืนยันการจ่ายเงินจากธนาคารผู้เปิด L/C แบบมีระยะเวลา (Time/Usance) ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารไม่มีสิทธิ์ไล่เบี้ยใดๆ จากผู้ส่งออกหรือผู้ขายในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามตั๋วเงินนั้นๆ อย่างไรก็ดีตั๋วเงินที่รับซื้อต้องได้รับการรับรองจากธนาคารผู้เปิด L/C แล้วว่าจะชำระเงิน เมื่อครบกำหนด

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ลดภาระลูกหนี้ออกจากบัญชีได้ (A/R Off balance sheet) โดยการขายลดตั๋วซึ่งจะเป็นการขายขาดให้กับธนาคาร ดังนั้นจะไม่มีการไล่เบี้ยคืนในภายหลัง (Without Recourse)
 • ไม่ต้องรอรับชำระเงินตามเวลากำหนดจากธนาคารผู้เปิด L/C ก็ได้ค่าสินค้าก่อนด้วยการขายลดตั๋ว L/C หลังการส่งออกกับ TMB
 • สินเชื่อนี้ไม่ต้องใช้วงเงินของลูกค้า ดังนั้น ผู้ส่งออกสามารถนำวงเงินเพื่อการส่งออกที่เหลือไปใช้ กับธุรกรรมอื่นๆ ได้อีก
 • เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการจัดการบัญชีลูกหนี้ให้เหลือน้อยที่สุดพร้อมกับลดภาระเงินกู้โดยการนำเงินสดจากการขายขาดไปใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องบริษัทที่ต้องการ Cash flow เร็ว

เงื่อนไขการให้บริการ 

 1. เฉพาะผู้ส่งออก ต้องเป็น Export L/C ประเภทมีระยะเวลาในการจ่ายชำระเงิน (Time/Usance L/C)
 2. ถ้าต้องการรับเงินทันทีหลังการส่งออกจะต้องได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อรับซื้อลดเอกสารส่งออก มิฉะนั้นจะต้องคอยธนาคารผู้เปิด L/C รับรอง
 3. การรับซื้อลดตั๋วโดยไม่มีสิทธิไล่เบี้ย (without recourse) จากผู้ขายนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารได้รับ Authenticated SWIFT จากธนาคารผู้เปิด L/C แจ้งยืนยันการจ่ายเงิน แล้วเท่านั้น
 4. เอกสารประกอบในการเรียกเก็บ เพื่อซื้อ/ขายลดตั๋ว ต้องครบถ้วนและสอดคล้องตามเงื่อนไขL/C
 5. L/C ต้องไม่เปิดจาก 8 ประเทศ อันได้แก่ Syria, Sudan, Cuba ,Iran ,North Korea, Burma, Liberia , Cote d’lvoire (Ivory coast) and Sierra Leone
 6. อัตราดอกเบี้ยรับซื้อลดตั๋วเงินจะแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกรรม ขึ้นอยู่กับธนาคารผู้เปิด L/C , เทอมการชำระเงิน และ มูลค่า L/C เป็นสำคัญ

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียด L/C ให้กับ TPA (Trade Product Advisor) เพื่อตรวจสอบวงเงินและราคาในการทำ L/C ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  • สำเนา L/C
  • รายชื่อธนาคารผู้เปิด L/C (Issuing bank ) ,เทอมการค้า , มูลค่าสินค้า (amount)
 2. TPA ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้ลูกค้าทราบอัตราดอกเบี้ยในการทำ L/C เมื่อลูกค้าพิจารณาทำธุรกรรม นำส่งเอกสารเรียกเก็บและ สัญญาหรือ Application L/C ผ่านศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
 3. ธนาคารตรวจสอบเอกสารและจัดส่งเพื่อเรียกเก็บกับธนาคารผู้เปิด L/C เพื่อให้ธนาคารผู้เปิด L/C แจ้ง Accept due date
 4. เมื่อธนาคารได้รับแจ้ง Accept due date แล้วนั้น จะดำเนินการทำ รับซื้อลด L/C และ ลูกค้าได้รับเงินทันทีตามอัตราดอกเบี้ยที่ตกลงกัน และลูกค้าสามารถ Off balance sheetลูกหนี้การค้า และมี Cash flow ที่ดีขึ้น
 5. ส่วนของธนาคาร ธนาคารจะรอรับเงินจาก ธนาคารผู้เปิด L/C ตาม Due date ที่ได้รับแจ้งโดยไม่มีสิทธิ์ไล่เบี้ยกับลูกค้าได้อีก หากไม่ได้รับการชำระเงินจากธนาคารนั้น

ช่องทางการให้บริการ 

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
 • ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
 • TMB Business Click

ติดต่อสอบถาม 

 • TMB Corporate Call Center 02-643-7000
 • ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า RM (Relationship Manager) หรือ TPA (Trade Product Advisor) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสการตลาดธุรกิจการค้าต่างประเทศ