ทีเอ็มบีไฟฟ้า มอบโอกาสและปลูกฝัง ให้กับเยาวชนได้รู้จักและเรียนรู้การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ TMB ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล และเติบโตโดยไม่ละทิ้งการตอบแทนสังคม ด้วยมิตรภาพเชื่อม ด้วยการเชื่อมประสานองค์กรและชุมชนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ และมีบทบาท ในการให้ความร่วมมือแก่ภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศ ในการบริหารโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยศักยภาพที่พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาในการวางแผนการลงทุน และสนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่ โครงการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการเพื่อสังคม ตลอดจนพัฒนาบริการเสริมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

 • ไฟฟ้า จุดประกายเยาวชนเพื่อชุมชน

  มูลนิธิทีเอ็มบี

  ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาการอย่างยั่งยืน โดยเน้นเยาวชนและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่างๆที่สร้างสรรค์

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ไฟฟ้า จุดประกายเยาวชนเพื่อชุมชน

  โครงการ "ไฟ ฟ้า"

  โครงการ "ไฟ ฟ้า" ถือกำเนิดขึ้นมาในปี 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาส และปลูกฝังให้เยาวชน อายุ 12-17 ปี รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • Blue Planet คืนประโยชน์ให้กับสังคม

  Blue Planet

  Blue Planet เป็นโครงการคืนประโยชน์ให้กับ สังคม ของ TMB ในลักษณะการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนิน โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • โครงการเพื่อสังคมอื่นๆ

  โครงการเพื่อสังคมในอดีต

  Blue Planet เป็นโครงการคืนประโยชน์ให้กับสังคม ของ TMB ในลักษณะการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนิน โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม

  รายละเอียดเพิ่มเติม