โครงการ "ไฟ ฟ้า" ถือกำเนิดขึ้นมาในปี 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาส และปลูกฝังให้เยาวชนอายุ 12-17 ปี รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์หลายรูปแบบ ได้แก่ ศิลปะ ดนตรี สันทนาการ กีฬา ทักษะให้การดำรงชีวิต รวมทั้งกิจกรรมเสริมทักษะ ด้านวิชาการ การทำงานร่วมเป็นกลุ่ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

TMB ยังส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการให้คืนสู่สังคมโดยเริ่มต้นจากการ "ให้กลับคืน" ชุมชนที่ตนเองเติบโตมา กิจกรรมที่ทำเป็นกิจกรรมที่เยาวชนเป็น ผู้เลือกโดยพิจารณาจากความต้องการของชุมชนเป็นหลัก นอกจากกิจกรรมดังกล่าวให้โอกาสแก่เยาวชนได้ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนแล้ว ยังได้เปิด โอกาสให้อาสาสมัครพนักงานจาก TMB ได้มีโอกาส "ให้" คืนสู่สังคมและได้ทำงานร่วมกับเยาวชน "ไฟ ฟ้า" ด้วยเช่นกัน

TMB เชื่อมั่นว่า ด้วยความร่วมมือและร่วมใจของพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไป "ไฟ ฟ้า" จะจุดประกายเปิดโอกาสให้เราได้มอบสิ่งดีๆ กลับสู่สังคมในระดับประเทศต่อไปได้ในอนาคต และมีส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์แก่เยาวชนในชุมชนด้วยจิตอาสา

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

E-Newsletter Subscription